luft

thorsoe biogas

Thorsø Biogas er et biogasanlæg med stadig stigende produktion og for at fastholde væksten har man nu solgt anlægget til Fremsyn

Thorsø Miljø- og Biogas blev bygget i 1994 af BWSC, som et forsøgsanlæg med tilskud fra Energistyrelsen.
Thorsø Fjernvarme omsætter den CO2 neutrale biogas, i form af el og varme, til glæde for byens borgere.
I 2020 kom man på det landsdækkende naturgasnet, hvilket betød, at man nu kunne producere endnu mere grøn gas og de tidligere stop i sommerperioden var nu en saga blot.
- Ambitionen fra bestyrelsen er fortsat klar. Vi ønsker et biogasanlæg som vi fortsat kan udvikle mod mere gasproduktion og det kræver store investeringer, siger formand Jørgen Juhl Nielsen som blev valgt som ny formand i 2022.

- Landbruget er hele tiden under voldsomt pres med hensyn til likviditet på grund af øgede krav til miljø og klima samt hård konkurrence på fødevareproduktion generelt, hvorfor vi har brug for eksterne investorer i vores biogasanlæg for, at kunne løfte fremtidige krav til anlægget, siger formanden.

- Derfor er det en glæde at vi nu har fået Fremsyn ind som ejer af anlægget, så vi får den fornødne kapital til at investere til stadig stigende gasproduktion, således vi fortsat kan sikre en grøn og vedvarende energiproduktion til gavn for den grønne omstilling og forsyningssikkerheden i hele samfundet, siger formand Jørgen Juhl Nielsen.

Godt samarbejde resulterer i leverandøraftale
Han roser Fremsyn for et godt samarbejde indtil nu og ser med tilfredshed på den indgåede leverandøraftale omkring levering af gylle og husdyrgødning til biogasanlægget.

- Vi har selv forestået udarbejdelsen af en leverandøraftale i forhold til Fremsyn, der imødekommer de lokale landmænds krav til økonomi med videre, så nu er vi klar til at få vores nye selskabskonstruktion på plads, så samarbejdet kan igangsættes, siger Jørgen Juhl Nielsen.

Tilfreds formand for Fremsyn
Knud Boesgaard der er stifter og ejer af Fremsyn ser store perspektiver i samarbejdet med landmændene omkring Thorsø Biogas.

Direktør i Fremsyn, Knud Boesgaard Christensen, fortæller, at selskabet har haft et langt og godt samarbejde med folkene bag Thorsø Biogas, og at det var med til at gøre det attraktivt at købe biogasanlægget.

Han ønsker ikke at fortælle, hvad selskabet har givet for at overtage biogasanlægget, men han fortæller, at der skal investeres et ”pænt tocifret millionbeløb” i at udvide anlægget.
- Vi skal igennem en omstillingsproces med anlægget, hvor det skal udvides. Vi har finansieringen på plads til at bringe Thorsø igennem den modernisering og udvidelse, som står på de næste år. Når vi er færdige med det, har vi en forventning om, at vi har et profitabelt anlæg, siger han.

Knud Boesgaard Christensen fortæller også, at man har købt biogasanlægget med et langt perspektiv.

- Vi er her ikke, fordi vi bare vil lave et eller andet hurtigt og så sælge. Vi er her, fordi vi vil det på den lange bane, og vi tror på det, siger han.

 

lng tankning

Biogasproducenten GrønGas indgår aftale om levering af flydende Bio-LNG til tyske Alternoil GmbH., der leverer vedvarende brændstof til den tunge transport i Tyskland. Med aftalen ønsker de to selskaber yderligere at reducere transportsektorens CO2-aftryk.

På GrønGas’ biogasanlæg i Hjørring arbejder man på at få den sidste del af en udvidelse på plads, for snart vil der anlægget sende sin fulde produktion af Bio-LNG til den tyske virksomhed Alternoil.

Her skal den flydende biometan distribueres som brændselsalternativet REEFUEL, der er sammensat af Bio-LNG og eLNG, gennem et netværk af tankstationer til den tunge transport i Tyskland. Med den nye aftale bliver det muligt for Alternoil at øge deres salg til transportsektoren kraftigt.

- Danmark har en stor produktion af biometan. Vi kunne ret enkelt gøre det samme som i Tyskland og dermed gøre en markant forskel på CO2-udledningen i den tunge transport. Teknologien findes allerede, og det vil være nemt at komme i gang, konkluderer Allan K. Olesen Grøn Gas.

Læs hele artiklen i bioenergiMAGASINET september 2023.

ret og vrang i co2 debatten
Anker Jacobsen er kendt i energikredse som en initiativrig person. Han udkommer med en bog som sætter klimaet i fokus og IPCC´s målemetoder og ikke mindst anvendelsen af disse under kritik.

 

Ny spændende bog forklarer på en enkel og oplysende måde om, hvad der er op og ned i klimadebatten ud fra faglige dokumentationer og i et sprogligt letlæseligt indhold.

Samtidig pointerer bogen, hvor vigtigt det er, at vi alle forholder os objektivt og fagligt til energi- og klima samt fødevareproduktion i Danmark og ikke kun tænker på os selv, men også de forpligtelser vi har over for resten af verden... - klimaet respekterer jo heller ikke grænserne!

Med titlen ”Ret og vrang i CO2 debatten” henvender bogen sig til den store gruppe af mennesker, der gerne vil vide hvordan tiltag påvirker CO2 balancen og dermed klimaændringerne.

- Jeg kan varmt anbefale denne bog til interessenter indenfor bioenergi og landbrug, ja for alle med interesse for vores fælles klima, som en bog der er letforståelig og letlæselig og som forklarer de mekanismer, der influerer på klimaet. Bogen bidrager samtidigt til et sagligt og fagligt grundlag for løsninger, siger Kris Vetter, redaktør på bioenergiMAGASINET.

Forfatteren Anker J. Jacobsen er kendt i bioenergibranchen, som stifter af virksomheden Cool Sorption A/S og Ammongas A/S.

Anker Jacobsen har han en master i proceskemi fra DTU og 40 års erfaring med klimateknologi og sidst men ikke mindst et brændende ønske om, at man betragter klimaet ud fra et fagligt og objektivt saglig grundlag, så vi får valgt de rigtige løsninger, der kan bringe os på rette spor.

Bogen har et vigtigt budskab
I bogen kommer forfatteren ind på mange af de dilemmaer som indgreb og tiltag kan medføre.
Ligesom han forklarer hvorfor IPCC´s principper for måling utilsigtet anvendes som styreværktøj med fatale følger for klimaet i de enkelte lande.
Hvordan bevæger kulstof sig rundt i vores verden og hvordan gavner nogle tiltag, mens andre tiltage er direkte skadelige for klimaet?
Bogen kommer også ind på den naturlige konflikter, der kan være mellem hensynet til klimaopretningen på den ene side, og diverse miljøaspekter på den anden side.
Bogen er netop udkommet udkommet, så bestil dit eksemplar med det samme.

NB: Gratis anmelder-eksemplar mod betaling af porto sendes til boghandlere, forskningsinstitutter, universiteter, journalister m.fl.

Bogen kan købes efter udgivelse fra den 5.7.23 hos flg. forhandlere: De danske boghandlere, www.gucca.dk, www.saxo.dk m.fl.

Arla biogaslastbiler foto Scania Bredformat 1920x1080 1 1232x896

Biogasbranchen er klar til at levere et massivt bidrag til opfyldelsen af 2025-målet via grøn omstilling af den tunge transport. Men for at få investeringer i lastbiler og ny ustøttet biogasproduktion kræver det, at der arbejdes med et ambitiøst, langsigtet CO2-fortrængningskrav. Det giver mest CO2-reduktion for pengene og kan samtidig sikre opfyldelsen af danske EU-klimaforpligtelser uden for kvotesektoren, lyder meldingen fra Biogas Danmark i forbindelse med aktuelle politiske drøftelser om opfyldelsen af 2025-målet.

Danmark halter bagud på klimaområdet. Senest har Klimarådet konkluderet, at der er behov for betydeligt mere klimapolitik frem mod 2025, end Energistyrelsens fremskrivning viser. Tidligere har Klimarådet også påpeget, at der er store udfordringer med at leve op til skrappe årlige reduktioner, som Danmark har forpligtet sig til i EU inden for områderne biler, bønder og boliger. Og især på transportområdet og i landbruget, når vi ikke i mål med EU-klimaforpligtigelserne.

Derfor står biogasbranchen klar til at investere og levere en massiv indsats for, at Danmark kan nå målene ved at øge produktionen af ny ustøttet biogas til den tunge transport i Danmark. Sådan lyder meldingen fra Biogas Danmark, i forbindelse med aktuelle politiske drøftelser om 2025-mål og CO2-fortrængningskrav i transportsektoren.

– Der skal kun ustøttet biogas fra et enkelt nyt biogasanlæg til for at dække en forhøjelse af CO2-fortrængningskravet med ét procentpoint. Eftersom vi i Danmark langt fra har udnyttet alle ressourcer i form af madaffald, halm og husdyrgødning, så er det en oplagt vej at øge CO2-fortrængningskravet og skærpe klimakravene til biobrændstoffer. Det vil øge efterspørgslen på biogas i den danske transportsektor – fuldstændig som vi aktuelt ser det i Tyskland, forklarer Frank Rosager.

Konkret foreslår Biogas Danmark derfor, at CO2-fortrængningskravet hæves i alle årene frem mod og efter 2030, og at biobrændstoffernes klimaeffekt – også kalde ILUC – indarbejdes i de skærpede klimakrav til transportsektoren. Samtidig foreslår Biogas Danmark, at el inddrages i CO2-fortrængningskravet, så der bliver tale om et reelt, teknologineutralt CO2-fortrængningskrav, hvor el, biobrændstoffer, biogas og power-to-x brændstoffer konkurrerer om at levere de billigste CO2-reduktioner. Sådan har man gjort i Tyskland, og erfaringerne er gode.

– De tyske erfaringer viser, at brændstofprisen stiger kortvarigt efter introduktionen af et højt teknologineutralt CO2-fortrængningskrav, men hurtigt falder igen på grund af konkurrencen. I Danmark vurderer biogasbranchen, at en langsigtet forhøjelse af CO2-fortrængningskravet vil medføre en merpris på kun 8 øre pr. liter diesel, hver gang ustøttet biogas anvendes til at opfylde et procentpoint af CO2-fortrængningskravet. Så det langsigtede og teknologineutrale CO2-fortrængningskrav vurderes at være en både billig og sikker løsning, fastslår Frank Rosager.

Det er kun biobrændstoffer og biogas uden støtte, der kan anvendes til at opfylde CO2-fortrængningskravet. Dermed skabes der et markedstræk for en ny ustøttet biogasproduktion, der ligger ud over den nuværende støttede biogasproduktion. Biogas Danmarks beregninger viser, at der er rigeligt med bioressourcer til at dække gasforbruget i Danmark – herunder i industrien – samt en betydelig del af behovet i den tunge transport med biogas.

 

Biogas Danmarks konkrete politikforslag indebærer følgende:

 • CO2-fortrængningskravet i Danmark hæves med 2 procentpoint fra 5,2 til 7,2 procent i 2025 stigende til 8 procent i 2028 og 9 procent i 2030.
 • Forøgelsen af CO2-fortrængningskravet med 2 procentpoint opfyldes ikke med 1. generations biobrændstoffer.
 • El bør inkluderes i CO2-fortrængningskravet for den tunge transport. Hvis el inkluderes, bør CO2-fortrængningskravet hæves med yderligere 1 procentpoint i 2025 og 3 procentpoint i 2030, da el i transporten allerede er indregnet i klimafremskrivningen (KF2023).

Biogas Danmark og Bioman ApS afholdte på årets Folkemøde en debat om grøn omstilling af den tunge transport med titlen "Kan vi gøre den tunge transport fossilfri nu?"
Deltagerne viste engagement og bidrog med en god debat og mange gode input, så muligheder og dillemmaer blev drøftet og der blev skabt en konsensus.
Tak til moderator Rasmus Horn Langhoff for at styre debatten med en yderst sikker hånd!

folkemode2023

Debatdeltagere: Rune Noack, Jeppe Juul, Jacob Stahl Otte, Søren Büchmann Petersen, Jesper Kronborg, Frank Rosager og Birger Parsberg Olesen

EU’s Climate Advisory Board, der er den europæiske pendant til det danske Klimaråd, anbefaler, at EU sætter et 2040-klimamål på 90-95 pct. reduktion af drivhusgasser sammenlignet med 1990. Det er en topambitiøs målsætning og anbefalingerne indeholder nogle betragtninger, som DI mener EU bør lytte til. Et ambitiøst 2040-klimamål er nødvendigt, hvis kontinentet skal blive klimaneutralt.

EU’s Climate Advisory Board anbefaler på baggrund af videnskabelige vurderinger, at EU bør hæve klimaambitionerne og reducere CO2-udledningerne med 90-95 pct. i 2040. Det er ifølge den europæiske klimavagthund fair, når man ser på EU’s klimaindsats i en international sammenhæng.

Dansk Industris klimapolitiske chef i DI, Anne Højer Simonsen, mener, at det vil være klogt fra EU’s side at lytte til rådet og gribe den kommende diskussion ambitiøst an.

- Det er en markant og meget vigtig melding EU’s klimaråd kommer med. Ambitionen for klimaindsatsen frem mod 2040 sættes tårnhøjt og omfatter også indsatser på det globale niveau, som er helt afgørende for Europas udvikling, der også skal gavne fremtidige generationer. Når barren sættes så højt, sender det også et klart signal til alle landenes beslutningstagere og virksomheder, at nu skal vi altså sammen trække i det grønne arbejdstøj, siger Anne Højer Simonsen.

Rapporten og anbefalingerne er baseret på et omfattende arbejde med over 1.000 analyserede reduktionsstier til fuld klimaneutralitet i EU i 2050. I analyserne har man også set på, hvordan og om ambitionerne kan realiseres i praksis. Det omfatter også muligheder og udfordringer ved en hurtig opskalering af de nødvendige teknologier som eksempelvis solenergi, vindenergi, elektrificering og brint. Sammen med energieffektiviseringsindsatser og indsatser for at fange- og lagre CO2, vil EU’s på sigt kunne opnå klimaneutralitet.

- Rådets analyser viser med al tydelighed sammenhængene mellem vores indsatser på kort sigt og på lang sigt. Lykkes vi ikke med en hurtig implementering af den grønne indsats på kort sigt, vil vi ikke kunne opfylde vores langsigtede mål, siger Anne Højer Simonsen.

Det europæiske klimaråds anbefalinger kommer forud for en kommende EU-beslutning om at sætte et 2040-klimamål. Størstedelen af EU’s rammer frem mod 2030 er nu på plads og i første halvår 2024 skal EU-Kommissionen komme med et bud på ambitionerne frem mod 2040.

anne hojer simonsen- EU er slet ikke til at komme udenom, og hvad der sker i Bruxelles har enorm betydning for danske økonomi og for danske erhvervsliv. Vores danske klimaindsats skal danne inspiration for andre lande – og det lykkes ikke mindst når EU viser sit internationale klimalederskab. Når den kommende beslutning om EU’s 2040-klimamål falder på plads, vil vi og vores medlemmer engagere os aktivt for at realisere målet, og de drøftelser ser vi meget frem til, siger Anne Højer Simonsen.

tylco ribe biogasSilo-eksperterne fra Tylco kom gaskunder og medarbejdere til undsætning, da tre slamfyldte reaktorer satte gasproduktionen i stå.

Tre reaktorer fyldte med flere meter slam var ikke lige, hvad man ønskede sig hos Ribe Biogas tilbage i oktober måned. De tre gamle boltreaktorer havde tidligere indgået i et forsøg, men nu var de så fyldt med flydelag, at de ikke længere kørte. Og det skabte problemer med produktionen.

- Det var cirka ti procent af produktionen, som var sat ud af spillet. Men en ting er manglen på gasproduktion. Et andet element er også den mængde gylle, som vi kunne levere til landmændene, fordi det ikke var ordentligt udrørt, fortæller procesoperatør Torben Helle.

At tømme en reaktortank er et større projekt for biogasanlæg, end man måske tror. Derfor var Torben Helle en glad mand, da han gennem en kollega hørte om Give-firmaet Tylco, som blandt andet specialiserer sig i tømning af bundfald ud af biogasanlæg. For deres arbejde var både hurtigt og effektivt. Det er en service som Torben Helle sætter stor pris på.

- Jeg ved faktisk ikke, hvad vi lige skulle have gjort, hvis ikke vi kontaktede dem. Det havde været et større arbejde, og så skulle vi jo egentlig ud og opfinde den dybe tallerken.

Tid er penge
Hos Tylco ved man udmærket godt, at tid er en faktor for de biogasanlæg, de servicerer. Hvis ti procent af produktionen står stille, som det gjorde ved RibeBiogas, går der ikke længe, før det kan ses på bundlinjen. Derfor har de udviklet en metode til at tømme en reaktortank på mellem syv og ti dage.

-Vi åbner ovenover, hvor sandet ligger i tanken, så vi undgår overraskelser med gylle-tsunamier. Så suger vi det helt våde væk, inden vi begynder at grave, og så graver vi til bunden med en kran. Når bunden er nået, fjerner vi plader nær bunden og hejser vores special-minilæsser fra Case med gastæt kabine ind i siloen, og så går det ellers stærkt med at få tømt skidtet ud, forklarer Jens Tilma, medejer og salgsansvarlig i Tylco Biogas Service.

Det er selvfølgelig ikke billigt at få tømt en reaktortank, men Torben Helle er ikke i tvivl om, at det er prisen værd.

-Det er egentlig ikke prisen på at få det tømt, men det er mængden af gas som bliver produceret i den tid hvor reaktoren ikke bliver kørt som er vigtig. Så det er egentligt bedre at give de 300.000 eller 400.000 for en rensning, end hvis reaktorerne ikke producerer, forklarer Torben Helle.

Samarbejdet med Tylco har, ifølge Torben Helle, også båret flere frugter, end et par tømte reaktortanke. Det har også klædt Ribe Biogas bedre på til lignende situationer. Så Torben Helle er ikke i tvivl om hvem, han vil ringe til en anden gang.

-Det var supergodt at arbejde med dem. De er meget selvstændige, og det var meget nemt. De har holdt, hvad de har lovet. Så vi har faktisk også bestilt dem til at lave noget andet arbejde.

biocirc dlg

DLG-koncernen har indgået et strategisk partnerskab med energivirksomheden BioCirc, som vil etablere cirkulære energiklynger i Danmark.

Investeringen i BioCirc er et led i DLG´s strategi, Creating the Future 2030, hvor ambitionen er at kommercialisere bæredygtige løsninger gennem strategiske partnerskaber.

I BioCirc får man en partner, der de seneste år har investeret massivt i den danske produktion af biogas.
Med fem store biogasanlæg i Jylland og på Sjælland er BioCirc allerede i dag Danmarks næststørste producent på området.

På sigt er det ambitionen at etablere landbaserede, cirkulære energiklynger, hvor man samler biogasproduktion, solcelle- og vindmølleparker samt teknologier som f.eks. elektrolyse, PtX, bioraffinering af græs og pyrolyse.

Investeringen i BioCirc er ikke kun en god nyhed for DLG’s ejere, men for alle der ønsker en større produktion af vedvarende energi!

bioman indvielse borgmester og direktor webHer ses Horsens borgmester Peter Sørensen, som officielt indviede det nye Cyrogen-anlæg i dialog med direktør i Bigadan Henrik V. Laursen.

 

Den grønne omstilling af tung transport er i fuld gang i Europa, og det mærkes hos Bigadan, der kunne indvie deres nye Cryogen-anlæg hos Horsens Bioenergi i fredags den 26. maj.
Anlægget er det første af sin slags i Danmark, der både forflyder biometan og bio-CO2 direkte fra et biogasanlæg.

- Vi tager hul på en ny æra i dansk biogasproduktion. Med vores nye cryogen-anlæg har vi udviklet innovative løsninger, der adresserer udfordringerne ved at erstatte fossile brændstoffer med vedvarende energikilder i den tunge transport – det er fantastisk, sådan lyder det fra Henrik Laursen, adm. direktør i Bigadan.

Bigadan har investeret et tre-cifret millionbeløb i et spritnyt Cryogen-anlæg, som forflyder biogas, der skal eksporteres og anvendes i gaslastbiler på tværs af Europa.
Samtidig opfanger og nedkøler anlægget overskydende CO2, der skal sælges til den danske industri, hvor den bl.a. skal bruges til at forlænge fødevarers holdbarhed.
Anlægget i Horsens er det første skridt imod at realisere en CO2-reduktion på 100.000 tons om året til det tyske marked og er det første anlæg ud af flere planlagte anlæg i Bigadans regi.


Læs hele artiklen i september udgaven af bioenergiMAGASINET... - tegn abbonnement her!

 

 

bioman lbg anlaeg 4

solen jorden

Uhyggelige prognoser for klimaændringers indvirkning på menneskeliv er netop er offentliggjort i Nature Sustainability: Op imod 2 mia mennesker vil blive udsat for ekstrem varme under på grund af temperaturstigningerne. For hver 0,1°C med opvarmning over det nuværende niveau, vil omkring 140 millioner flere mennesker blive udsat for ekstrem varme.
Dette viser både problemets massive omfang og hvorfor det er afgørende med handling for at reducere CO2-udledningen..

Læs hele rapporten her (på engelsk).

niels bahnsen niras

Projektchef Niels Bahnsen, 65, kunne mandag den 1. maj 2023 fejre sit 40-års jubilæum i den rådgivende ingeniørvirksomhed NIRAS. Stort tillykke til en ekstraordinært dygtig kapacitet og polytekniker, som fejres med en reception på hovedkontoret i Allerød den 10. maj.

Niels Bahnsen har set NIRAS vokse fra ca. 100 medarbejdere i 1983 til i dag, hvor virksomheden tæller 2.600 kolleger fordelt over store dele af verden. Kollegerne beskriver ham som en lynende intelligent energiingeniør, der kan bidrage i stort set alle typer af projekter på tværs af fagligheder i kraft af sine mange års erfaring.

Niels tog sin studentereksemmen fra Virum Statsskole (nu Virum Gymnasium) i 1975. Han blev uddannet civilingeniør i 1983 fra DTU – Danmarks Tekniske Universitet – med speciale i energisystemer. Samme år begyndte han sin karriere i NIRAS, og nu har virksomheden altså haft glæde af hans imponerende faglige ekspertise i 40 år.

Udover en endeløs række af ingeniørtekniske projekter har Niels gennem årene desuden varetaget flere repræsentantskaber i blandt andet Dansk Biogas Brancheforening, Foreningen af Rådgivende Ingeniører – FRI, samt World Energy Council Danmark.

Mange tak for indsatsen – og stort tillykke, Niels!

lis thodberg
NIRAS har udnævnt Lis Thodberg til Sustainability Director inden for procesindustri sektoren.

 

NIRAS udnævner den erfarne cand.scient. Lis Thodberg til ny Sustainability Director inden for procesindustri, der omfatter fødevareindustrien, pharma- og life science-sektoren samt grønne brændstoffer. Lis Thodberg kommer til NIRAS fra en chefstilling inden for bæredygtighed i NNE A/S.

Bæredygtighed bliver en stadig vigtigere problemstilling for NIRAS’ kunder, og derfor er det et strategisk fokus for NIRAS at udvikle sig inden for dette område. På den baggrund er NIRAS glad for at kunne annoncere ansættelsen af Lis Thodberg. Lis Thodberg vil være ansvarlig for at koordinere og videreudvikle NIRAS' bæredygtighedsydelser for rådgivervirksomhedens kunder inden for procesindustri.

"Med denne nye rolle og med ansættelsen af Lis Thodberg ønsker vi at styrke vores fokus på at levere bæredygtige løsninger til vores fødevare- og pharma-kunder. Vi har til hensigt at udvide vores portefølje af tilbud til at omfatte flere grønne brændstoffer som alternativ til fossilbaserede", siger Thomas B. Olsen, Senior Vice President for Procesindustri i NIRAS.

Lis Thodberg har en uddannelsesmæssig baggrund som cand.scient. i biologi. Dertil har hun arbejdet som direktør i NNE A/S for både Health, Safety & Environment samt for Sustainability i de sidste 10 år, hvor hun har ledet en afdeling, der leverer bæredygtige designløsninger til store life science-investeringer i Nordeuropa.

De sidste 30 år har Lis arbejdet med næsten alle aspekter af miljøproblematikker i forhold til industriel produktion i kraft af sine ansættelser inden for genbrugsindustrien i Solum A/S, i konsulentvirksomhederne Sweco og Alectia, i brancheforeningen Landbrug og Fødevarer og endelig i den offentlige sektor i Rudersdal Kommune.

 

Styrke dialogen med kunderne om bæredygtighed
"Med Lis om bord ønsker vi at styrke og integrere vores bæredygtighedsydelser og -værktøjer i dialogen med vores globale kunder. Sammen vil vi udvikle bæredygtige løsninger til deres produktion til gavn for vores kunder, deres produkter og samfundet som helhed", siger Thomas B. Olsen.

Lis Thodberg vil være ansvarlig for koordineringen af NIRAS’ bæredygtighedsydelser til kunder inden for procesindustri. Dertil vil hun aktivt deltage i NIRAS' strategiske initiativer inden for GREENsition og bæredygtighed på tværs af organisationen for at støtte og styrke rådgivervirksomhedens position over for kunder inden for fødevareindustrien og pharma- og life science-området.

"Jeg ser meget frem til at blive en del af NIRAS' procesindustri-team og bidrage til den videre udvikling af NIRAS' stærke profil inden for bæredygtige løsninger. I hele min karriere har jeg arbejdet med bæredygtighed, og jeg ser frem til at møde og arbejde sammen med talentfulde kolleger og ambitiøse kunder for at gøre en reel forskel - både for miljøet og vores kunder,” udtaler Lis Thodberg.

dall energy 61013272
Jens Dall Bentzen har fået en kapitalindsprøjtning på 80 mio. kr. til videreudvikling af Dall Energy. Foto: Dall Energy.

 

Dall Energy, der blev grundlagt i 2007 af administrerende direktør Jens Dall Bentzen, har udviklet en innovativ ovn, der muliggør effektiv energiudnyttelse af biomasseinput til fjernvarmenetværksoperatører og industrielle kunder.

Der har den franske investor, Eiffel Essentiel, nu set en ide i og har smidt mere end 10 millioner euro – knap 80 millioner kroner på bordet.

Indtil videre har Dall Energy bygget anlæg på i alt 58 MW i Danmark, USA og Frankrig. For nylig har virksomheden haft betydelig kommerciel succes i Frankrig med underskrivelsen af et 22 MW projekt for en procesindustrivirksomhed og et 13 MW fjernvarmenetværk med Coriance. Dall Energy er også i fremgang på det danske marked, hvor en ny kontrakt på et 20 MW anlæg til Silkeborg Forsyning er underskrevet, som er et projekt, der vil blive optimeret til at virke sammen med varmepumper.

Eiffel Essentiels investering vil blive brugt til at styrke Dall Energys menneskelige ressourcer og organisatoriske struktur, forbedre kapaciteten for sikkert at kunne levere et stigende antal projekter, accelerere den kommercielle udvikling på kernemarkeder og tilstødende markeder, og fortsætte innovation og teknologisk udvikling, herunder opførelsen af et demonstrationsanlæg til en helt ny pyrolyseteknologi til spildevandsslam og biogasfiber.

- Vi er glade for at have sikret denne investering fra Eiffel Essentiel, siger Jens Dall Bentzen, administrerende direktør for Dall Energy, i en pressemeddelelse.

- Virksomheden står ved et vendepunkt i sin udvikling, og denne investering vil gøre os i stand til kraftigt at fremskynde vores kommercielle udvikling i Europa, samtidig med at vi fortsætter forsknings- og udviklingsindsatsen, hvor innovation er kernen i vores model. Vi er overbeviste om, at Eiffel Essentiel er det perfekte match til at hjælpe os med at nå vores udviklingsmål og fortsætte med at være på forkant med at levere innovative og bæredygtige løsninger.

- Dalls teknologiske track record overbeviste os, og vi er glade for at samarbejde med Dall Energy og støtte deres ambitiøse vækstplaner og innovationsdagsorden. Dall Energys innovative ovnkoncept og bæredygtige løsninger er fuldt ud i overensstemmelse med vores strategi for investering i vækst med fokus på innovative energiomstillingsløsninger, supplerer Thibault Vanpeene, direktør for Eiffel Essentiel.

Kilde: Energy Supply

Regeringens udmelding om forhøjelse af CO2-fortrængningskrav i transportsektoren er særdeles positiv og kan sikre, at Danmark når sit klimamål i 2025. Samtidig vil et loft over første generations biobrændstoffer bidrage til at styrke klimaeffekten betydeligt. ”Vi kan levere rigeligt ustøttet biogas til at opfylde et markant højere CO2-fortrægningskrav,” lyder meldingen fra Biogas Danmark.

Erhvervslivet var i dag samlet på Marienborg for at drøfte, hvordan Danmark sætter turbo på den grønne omstilling og indfrier de danske klimamålsætninger. Særligt udfordringerne med det danske klimamål i 2025 var et centralt emne.

Regeringen meldte i den forbindelse ud, at klimakravene til transportsektoren skærpes som et led i indsatsen for at opfylde det danske klima-delmål i 2025. Regeringens udspil går på at skærpe CO2-fortrængningskravet til de brændstoffer, der anvendes i transportsektoren, herunder fastsættelse af et loft over de fødevarebaserede første generations biobrændstoffer. Regeringen vil forhandle om fastlæggelsen af de konkrete krav.

henrik hoegh02

– Udspillet fra regeringen er særdeles positivt og vil have stor betydning for klimaet og for, at Danmark endelig får gang i grøn omstilling af den tunge transport, lyder meldingen fra Henrik Høegh, formand for Biogas Danmark.

En forhøjelse af CO2-fortrængningskravet i transportsektoren vil give et sikkert bidrag til at nå klima-delmålet i 2025, fordi transportsektoren er forpligtet til at opfylde kravet. Desuden er det et godt første skridt til at øge efterspørgslen på ustøttet biogas, der rummer et enormt potentiale for at bidrage til grøn omstilling af den tunge transport i Danmark. Biogas Danmark har tidligere beregnet, at en forhøjelse af CO2-fortrængningskravet med to procentpoint vil levere en reduktion på 0,7 millioner tons CO2.

– Til de journalister, der i dag stillede spørgsmålstegn ved, om der er bæredygtige ressourcer nok til at opfylde et markant skærpet CO2-fortrægningskrav kan vi melde klart ud fra biogasbranchen, at det er der. Vi har et enormt uudnyttet potentiale af biogas, og branchen er klar til en hurtig udbygning, fastslår Henrik Høegh.

Samtidig lyder meldingerne fra regeringen, at gassen i gasnettet forventes at være helt grøn før 2030, og dermed frigøres yderligere biogaspotentiale, som kan gøre gavn i den tunge transport.

Da biogas produceret på husdyrgødning giver den mest effektive CO2-fortrængning, vil en stor del af det forhøjede CO2-fortrængningskrav blive opfyldt med en stigende anvendelse af biogas baseret på husdyrgødning.

– Dermed opnås yderligere en klimagevinst i landbrugssektoren, og vi slår to fluer med et smæk på to af de områder, hvor udfordringerne med den grønne omstilling er størst, nemlig den tunge transport og landbruget, fastslår Henrik Høegh.

 

Fakta om biogas

 • Biogassen er en kendt teknologi, der allerede i dag leverer betydelige drivhusgasreduktioner ved afmetanisering af husdyrgødning. Disse reduktioner kan øges markant ved at bringe stigende mængder husdyrgødning hurtigt ud af staldene og ind i biogasanlæggene. Samtidig bidrager biogasanlæggene med recirkulering af næringsstoffer til gavn for den danske fødevareproduktion.
 • Biogassen fortrænger desuden store mængder fossilt brændstof, så vi mindsker udledningen af fossil CO2 til atmosfæren.
 • CO2 fra biogas kan lagres i undergrunden eller bindes videre i en PtX fødekæde, i kombination med brint til produktion af brændstofferne e-metan eller e-metanol, til fortrængning af fossilt brændstof og mod forskellige anvendelsesområder.

En partnerskabsaftale mellem Nordion Energi og Nature Energy, der er førende inden for biogas og vedvarende energiproduktion fra organisk affald, vil undersøge mulighederne for at øge mængden af biogas produceret i Sverige.

Partnerskabet vil kombinere Nature Energys ekspertise inden for udvikling og drift af biogasproduktionsanlæg i stor skala med Nordion Energis styrker inden for udbygning af infrastrukturen for at gøre det muligt at sende biogas på gasnettet.

Biogas er en vedvarende energikilde, der kan erstatte fossil naturgas. Og ambitionerne om mere biogas i det svenske energisystem er nu et skridt tættere på at blive til virkelighed.

Partnerskabet sigter mod at udnytte mulighederne for, at biogasproduktionsanlæg potentielt kan tilsluttes nettet i Sverige inden 2030, med forbehold af fremtidige endelige investeringsbeslutninger fra begge partnere.

"Dette har potentiale til at reducere kulstofemissioner ved at gøre det muligt for industri og tung transport at skifte til vedvarende energikilder hurtigere," forklarer Hans Kreisel, administrerende direktør, fra Nordion Energi og fortsætter:

"Biogas spiller allerede en vigtig rolle i den grønne omstilling af energisystemet. Og for mange virksomheder er adgangen til biogas afgørende for, at de kan omstille deres produktion. Med vores fokuserede indsats for at få storskalaproduktion af biogas koblet til vores gasnet, kan vi tilbyde en stabil og bæredygtig forsyning af biogas til de kunder, der har brug for det," fastslår Hans Kreisel og understreger, at Nordion Energy er på vej mod ambitionen om at blive det første fossilfrie gasnet i Europa.

I dag udgør biogas 37,5 procent af gassen i det vest-svenske gasnet og andelen øges fortsat.

Cirkulær økonomi
Et moderne biogasanlæg kan udvinde metan og CO2 fra organiske affaldsprodukter fra industri, landbrug og husholdninger og producere gas magen til naturgas fra undergrunden.

Den afgassede biomasse returneres til landbruget, hvor den fungerer som gødning.

Stort potentiale i Sverige
I Danmark driver Nature Energy allerede 13 biogasanlæg, der producerer omkring en tredjedel af biogassen i det danske gasnet og har også en række projekter i støbeskeen i Holland, Frankrig, USA og Canada.

Og ifølge Ole Hvelplund, administrerende direktør i Nature Energy, er der potentiale for at udvide biogasproduktionen i Sverige også:

"Sverige har et veludviklet gasnet, som hele tiden udbygges. Samtidig er der masser af biomasser til rådighed for vores store anlæg, og når vi kan sende den opgraderede biogas på på gasnettet, ser vi et spændende potentiale for fremtidige investeringer. Vi ser frem til at undersøge dette potentiale yderligere i samarbejde med Nordion Energi", fastslår han.

Når de relevante myndighedsgodkendelser er opnået, tager det typisk Nature Energy 18 måneder at bygge et biogasanlæg.

 

Fakta

 • Nature Energys anlæg producerer typisk 20 mio. m3 opgraderet biogas svarende til 0,2 TW
 • Den overskydende CO2 fra biogasanlæggene kan enten bruges i PtX-anlæg, hvor CO2 sammen med brint omdannes til biometan, eller den kan opsamles og anvendes i industrien til svejsning, fødevareproduktion eller tøris.
 • Nature Energy driver i dag 13 store biogasanlæg i Danmark og leverer ca. 1/3 af biogassen i det danske gasnet. Virksomheden er på vej med flere anlæg i Danmark og vil i de kommende år begynde at bygge biogasanlæg i resten af Europa samt i USA og Canada.
 • Nordion Energi har specialiseret sig i energiinfrastruktur og er drevet af et klart formål; At være med til at drive omstillingen til 100% grøn energi. Nordion Energi er TSO (transmissionssystemoperatør) for det svenske gasnet og ejer og driver også landets største gasdistributionsnet samt elnetdrift.
 • Nordion Energi sikrer, at industri, kommuner, kraftvarmeværker, husholdninger, tankstationer og restauranter altid får deres energi på en bæredygtig og sikker måde.
 • I det sydvestlige Sverige, hvor Nordion opererer, udgør gas omkring 20 procent af energimixet. For mange industrier er gas et nødvendigt input i produktionen.
 • En stor del af biogassen transporteres allerede i det svenske gasnet. Andelen udgør 37,5 procent og er støt stigende.
 • Nordion Energi udvikler også infrastruktur til flydende biogas, brint og CCS

 

Danmarks egen produktion af energi dækkede sidste år 60 procent af energiforbruget her i landet i form af råolie, naturgas og vedvarende energi med mere. Året forinden var tallet 55 procent.

I 2022 faldt forbruget af naturgas med 29 procent – og en tredjedel af gassen i ledningsnettet kom fra biogas. Forbruget af kul faldt samtidig 3,4 procent, mens produktionen af el fra vindmøller og solceller steg 22 procent og dækkede næsten 60 procent af elforsyningen.

Det viser Energistyrelsens foreløbige energistatistik for 2022. Den er netop udkommet.

Det lavere forbrug af fossile brændsler førte til lavere CO2-udslip. De faktisk CO2-emissioner fra energiforbruget i Danmark faldt 0,9 procent i forhold til året før.

Læs mere her.

 

lars aagaard foto adam rieper klima energiog forsyningsministeriet
Lars Aagaard, Klima-, energi- og forsyningsminister. Foto: Adam Rieper.

"En stor tak til forbrugere og virksomheder, som har sparet på energien og skruet ned for gassen. Sådan skal vi blive ved, for det gaver både klima og forsyningssikkerhed".

Lars Aagaard, Klima-, energi- og forsyningsminister

henrik hoegh 0820
Henrik Høegh, formand for Biogas Danmark. Foto: Maria Tuxen Hedegaard.


Hvis det senere på året besluttes at indføre en CO2-afgift på landbruget, er det vigtigt at holde fokus på at fremme grønne teknologier som biogas, der kan levere betydelige klimareduktioner i landbruget og sikre udviklingsmuligheder for landmanden.

Fødevareminister Jacob Jensen er blevet kaldt i samråd 13. april om Klimarådets seneste statusrapport for 2023. Klimarådet har påpeget to store udfordringer med den danske klimaindsats. Det gælder indfrielsen af det danske 2025-klimamål, og at Danmark med den nuværende klimapolitik ikke vil være i stand til at indfri EU-klimaforpligtigelserne i ikke-kvotesektoren og for LULUCF, som er arealer og skov.

Fødevareministeren er på samrådet specifikt blevet bedt om at forholde sig til spørgsmålet om en hurtig indførelse af en CO2-afgift på landbrugets biologiske processer for at sikre klimareduktioner.

– Formålet med en CO2-afgift på landbruget er at fremme grønne teknologier som biogas og sikre en grøn omstilling af landbruget – og ikke at afvikle landbruget, som Klimarådet har foreslået. Derfor er det vigtigt at sikre, at de grønne teknologier kan anvendes til at reducere klimaaftrykket og herigennem undgå en CO2-afgift. Det håber jeg bliver understreget under samrådet, siger Henrik Høegh, formand for Biogas Danmark.

I efteråret 2023 kommer Svarer-udvalget med en anbefaling om blandt andet mulighederne for at indføre CO2-afgift på landbrugets biologiske udledninger. Regeringen har meldt ud, at en CO2-afgift på landbruget ikke må koste udflagning af arbejdspladser og dermed CO2-lækage ud af Danmark.

– Ingen ved endnu, hvad Svarer-udvalget vil anbefale, og det er en svær opgave, hvor hensynene til både klima, konkurrenceevne og udviklingsmuligheder skal gå op i en højere enhed. Men en ting er sikkert: Danmark bliver kun et foregangsland, hvis vi med teknologier som biogas sikrer klimaomstilling i landbruget og samtidig bevarer arbejdspladser i landdistrikterne og fastholder fødevareproduktionen i Danmark, siger Henrik Høegh.

Biogas Danmark har på dette grundlag analyseret konsekvenserne af at pålægge en eventuel CO2-afgift på metanudledning fra husdyrgødning, og hvilke klimareduktioner der kan opnås. Beregningerne viser, at biogasteknologi i kombination med hyppig udslusning af gylle samt pyrolyse af den afgassede fiberfraktion kan reducere klimagasudledningerne fra husdyrgødning med over 90 procent i både svine- og kvægproduktion.

drivhusgasreduktion

Figuren viser udledninger fra husdyrgødning på typiske husdyrbrug samt drivhusgasreduktioner ved anvendelse af teknologier, der sikrer, at gyllen kommer hurtigt ud af stalden og ind i biogasanlægget, samt lagring af biochar fra fibre.

 

Mere om biogas
Biogassen er en kendt teknologi, der allerede i dag leverer betydelige drivhusgasreduktioner ved afmetanisering af husdyrgødning. Disse reduktioner kan øges markant ved at bringe stigende mængder husdyrgødning hurtigt ud af staldene og ind i biogasanlæggene. Samtidig bidrager biogasanlæggene med recirkulering af næringsstoffer til gavn for den danske fødevareproduktion.

Biogassen fortrænger desuden store mængder fossilt brændstof, så vi mindsker udledningen af fossil CO2 til atmosfæren. Dertil kommer, at biogasanlæggene kan bidrage med at deponere biogassens biogene CO2 i undergrunden og dermed suge CO2 ud af atmosfæren.

iveco eurocargo posten

IVECO Norge AS har for nylig overdraget fem Eurocargo Natural Power biogasdrevne biler til Posten Norge AS. Det statsejede selskab råder i forvejen over landets største flåde af køretøjer til vedvarende energi.

De fem biler er opdelt i fire 16-tonnere og en 12-tonner. 12-tonneren er lavbygget med kun et trin for at komme ind i førersædet. Uanset vægt er alle biler udstyret med en Tector 6 gasmotor på 210 hk og et maksimalt drejningsmoment på 750 Nm. I drivlinjen finder vi også en Allison automatgearkasse. Motoren kører på komprimeret naturgas. Bilerne har en tankkapacitet på 96 kg gas, hvilket skulle give en rækkevidde på op til 80 km.

Bilerne er veludstyrede med de bedste førersæder, der kan leveres i Eurocargo, multifunktionsrat og Xenon-forlygter. Nødbremsesystemet AEBS (Advanced Emergency Brake System) og vognbaneadvarselssystemet LDWS (Lane Departure Warning System) sørger for sikkerheden for fører og last, men også andre trafikanter.

Bilerne er udstyret med stykgods fra NorKa. Den 16 tons tunge har et 15 paller skab, mens den 12 ton har 12 paller. Begge bilstørrelser har to-tons baglifte.

Kører i det centrale Oslo
Ifølge Kenneth Tjønndal Pettersen, pressechef i Posten Norge AS, kører bilerne i Oslo, hvor der kræves lave skabe ved udleveringsstederne. De opererer hovedsageligt inden for ring 2, det vil sige i de bymidteområder, hvor behovet for lave emissioner er størst. Tankningen vil hovedsageligt foregå på Gasum-stationen ved Furuset i Oslo. Bilernes rækkevidde er fuldt ud tilstrækkelig til den pågældende kørsel. Bilerne må kun køre på biogas, det vil sige gas produceret fra vedvarende kilder.

Hvorfor valgte I gaslastbiler fra IVECO?

- Det afhænger af bilens størrelse, og at dette er det bedst tilgængelige miljøalternativ i denne bilkategori.

Posten Norge er kendt for sit miljøengagement inden for transport og distribution. Ifølge Tjønndal Pettersen kører 44 procent af virksomhedens biler på vedvarende energi (el, biogas og andre biobrændstoffer) ved udgangen af 2022.

- Vi har Norges største køretøjsflåde med biler, der bruger vedvarende energi. Vi har store ambitioner i vores miljøarbejde og arbejder i højt tempo på at forny vognparken med biler til vedvarende energi. Det er vi gået i gang med også på vores større køretøjer, siger han.

IVECO og biogas
IVECO har markedets bredeste erhvervskøretøjsprogram, når det kommer til biogasmotorer. Dette strækker sig fra IVECO Daily på 3,5 tons via Eurocargo og op til langdistancelastbilen IVECO S-WAY, som også kan bruge flydende gas og har en rækkevidde på op til 260 km.

Bilerne kan køre på både naturgas og biogas, som har samme kemiske sammensætning. Den største miljøeffekt opnås dog med biogas fremstillet af organisk materiale som madaffald, døde plantedele eller husdyrgødning. Da råvaren i biogas kommer fra biologisk materiale, anses forbrændingen for at være klimaneutral, da den kommer ind i det naturlige CO2-kredsløb. I modsætning til brugen af fossile brændsler tilfører biogas derfor ikke mere CO2 til atmosfæren. For hver liter diesel, der udskiftes med biogas, reduceres CO2-udledningen med op til 2,7 kg.

tylco gul lastbil
Jens Tilma(tv) og Rolf Laursen(th) - Tylco Biogas Service

Sikkerheden betyder alt, når Tylco Biogas Service midt i gastågerne renser skidt, sten og sand ud af reaktorer på biogasanlæg.

Der er ikke råd til fejl, når Tylco Biogas Service fjerner overdækning og plader til halvfulde reaktorer på biogasanlæg for at tømme dem for skidt, sten og sand. Og det er ikke mindst et krav fra kunderne på biogasanlæggene, at der ikke må spares på sikkerheden, for det er mildt sagt ikke et venligt miljø, der venter service-folkene, når en standset reaktor åbnes.

-Vi arbejder med metan, svovlbrinte og CO2 som man kan blive kvalt af. Man skal hele tiden være et skridt foran, for er der fyldt med CO2 kan maskinerne pludselig gå ud på grund af iltmangel, og så skal det være sådan, at vi ikke ender i en situation, hvor vi ikke kan komme sikkert væk, forklarer Jens Tilma fra Tylco Biogas Service.

Jens Tilma har selv stået i en mandskabslift i forbindelse med en opgave i en biogasreaktor, hvor motoren på liften pludselig døde hen, og i sådan en situation gælder det om at have en plan klar. Hos Tylco betyder det, at man aldrig går ind i en potentiel farlig tank uden at have friskluftudstyr med, så man kan klare sig mindst et kvarter uden luft - og så er der altid en flugtplan. Og vigtigst af alt, så arbejder ingen alene, når først service på en reaktor er igang.

-Der er altid en sikkerhedsmand, der holder øje med, hvad der sker i siloen - og der er konstant radiokontakt - for telefonforbindelse er der ikke noget af i tankene af stål og beton, forklarer Jens Tilma.

Sikkerheden bruger Tylco Biogas Service meget tid på at at planlægge, så alle ved, hvad de skal gøre i forskellige situationer, og for både servicefolk og biogasproducenten betyder det alt, at service på biogasanlæg sker fuldt forsvarligt med brug af det bedste sikkerhedsudstyr.

Certificeret sikkerhed
Jens Tilma og de øvrige medarbejdere hos Tylco Biogas Service har altid måleudstyr på sig som detekterer og viser forekomster af gas. Og i containeren på anhængeren til den store Scania lastbil, der følger med rundt på pladserne, findes alt det værktøj og sikkerhedsudstyr, der kan blive brug for foruden stilladser, minilæssere, lifte og køreplader.

PPE, eller Personal Protective Equipment, fylder også meget i budgettet for virksomheden med base i Give, for uden sikkerhedsudstyr i verdensklasse, er der ifølge Rolf Laursen, direktør i Tylco Biogas Service, ikke adgang til anlæg hos aktører som Nature Energy.

Sammen med biogasanlæggenes medarbejdere har Tylco Biogas Service fundet frem til en god og sikker tilgang til service på biogasanlæggenes reaktorer, og i det arbejde fylder de tekniske sikkerhedsløsninger meget.

-Vores specialudstyr indbefatter blandt andet ATEX-godkendte blæsere, der må arbejde i eksplosive miljøer, og ATEX godkendte pandelamper, gasmålere og ventilationsudstyr, forklarer Rolf Laursen, om certificeringen, der betyder, at en tredjepart har vurderet, om en maskine eller noget udstyr opfylder myndighedskravene i direktiv 2014/34/EU.

Med godkendelsen er udstyret testet i brug på steder med forekomst af gas, og certificeringen betyder, at redskaberne eksempelvis har en elmotor som må køre i gasudslip, og som ikke kan antænde gnister. Men også når det gælder det øvrige udstyr er sikkerheden i top, og ifølge Rolf Laursen koster en pandelampe til brug i en biogassilo typisk 7-10 gange mere end en pandelampe købt i det lokale byggemarked.

tylco minilaesserGastæt kabine
For at Tylco Biogas Service kan tømme indholdet ud af en stor reaktor på 7 til 10 dage kræver det også brug af gassikret specialudstyr i en noget større skala. For når først pladerne er afmonteret og frakørslen er klargjort, typisk i samarbejde med en lokal maskinstation, så hejses CASE SV340B minilæsseren med gastæt kabine ind i tanken, hvor den hurtigt kan flytte rundt på skidtet.

-Det er den største minilæsser man kan få på hjul, og den har en høj kapacitet. Vi kan flytte mere end 200 tons i timen inde i en tank, siger Rolf Laursen om special-grejet, der er udstyret med et avanceret filter, der sammen med et konstant overtryk i kabinen betyder, at føreren kan sidde trygt og sikkert mens skidt, sand og sten køres mod kranen, der hejser det ud i de ventende vogne.

Når minilæsser og kran er i fuldt sving ventileres siloen med sikkehedsgodkendte blæsere, og går noget galt, så er der flugtkit til føreren af CASE-minilæsseren, der også er udstyret med et ekstra kulfilter.

-Vi har to back-up funktioner i maskinen, plus en lugemand, som altid står og holder øje med føreren, forsikrer Rolf Laursen.

Hos Tylco Biogas Service er man vant til at blive kaldt ud til lidt af hvert, og er der en omrører eller dele på omrøreren, der skal skiftes, når tanken tømmes, så klarer serviceholdet også det. For med mere end 18 års erfaring med opstilling og servicering af siloer i Danmark og udlandet, er det sjældent sjakket møder udfordringer, de ikke kan finde en løsning på.

En vigtig erfaring for Rolf, Jens og de øvrige medarbejdere i Tylco Biogas Service er dog, at det er langt billigere for et biogasanlæg at få tømt skidt ud af en tank, hvis der er tale om et planlagt stop, for der er mange forhold, der skal være styr på, når tømmearbejdet begynder.

-Der er mange, der skal med i sådan en planlægning, og kan man planlægge inden et nedbrud, er der meget at spare. Og hvis man på anlægget allerede ved, hvad der skal skiftes inden en tank skal tages ud af produktion, så kan der spares meget nedetid, lyder det gode råd fra Rolf Laursen.

Annoncér

annoncer 215x100

Ram din målgruppe i
bioenergiMAGASINET

Hent medieinfo 2024 her

 

Brancheforeningen

biogasbranchen linko

Biogas Danmark arbejder for at sikre omstillingen til et fossilt uafhængigt samfund.