luft

kong frederik xKong Frederik X er nu regent i kongeriget Danmark. Det skete på et statsråd søndag den 14. januar, hvor dronning Margrethe underskrev en erklæring om sin abdikation.
Foruden dronningen, regeringens ministre og statsrådssekretæren var kong Frederik og kronprins Christian til stede ved statsrådet.
Biogas stod højt på dagsordenen ved kongeligt dansk besøg i Polen i slutningen af januar ledet af Hans Majestæt, Kong Frederik X, og tre ministre. Han besøgte både biogasanlæg og landbrug på turen.
Budskabet i et ekspertpanel fra vores polske landechef Małgorzata Szambelańczyk var klart om vores perspektiver for biogassektoren i Polen.
- Biogas kan spille en væsentlig rolle i det polske energimix, og Polen er et vækstmarked for os, sagde hun.

Hvor konvertering af gaskunder er vanskelig, er biogas det oplagte valg ifølge Biogas Danmark i seneste pressemeddelelse.

Biogas Danmark er enig med NEKST-udvalget i, at biogassen bør udbygges og spille en rolle for varmeforsyningen i de danske hjem.
Naturligvis under hensyntagen til, at vi udnytter biogassen mest effektivt samfundsøkonomisk og i fri konkurrence med andre varmeløsninger.
NEKST-udvalget har i dag ved en konference på Christiansborg offentliggjort sine hovedanbefalinger til, hvordan omlægningen til en grøn varmeforsyning i de danske husstande kan ske hurtigt og
omkostningseffektivt.

Læs hele artiklen i Bioenergimagasinet udgave februar 2024... - tegn abonnement her!

halm sol

Ny handlingsplan fra CIP Fonden slår fast, at biokul er et potent klimavirkemiddel, der stabilt kan fange og lagre CO2 fra landbruget i flere hundrede år.
Nye analyser understreger tilmed, at brugen af biokul kan skaleres hurtigt og billigere end andre CO2-lagringsformer.
CIP Fonden fremlagde og forklarede på en event i januar, hvorfor Biokul kan være en måde at sikre klimaløsninger for landbruget i fremtiden.
Dansk landbrug står overfor sin hidtil største opgave med at omstille produktionen og nedbringe klimaaftrykket. Her kan den effektive og potente klimateknologi pyrolyse og biokul spille en afgørende rolle og være med til at indfri målene om en bæredygtig omstilling af landbruget... - læs hele artiklen i næste udgave af bioenergiMAGASINET som udkommer den 16. februar 2024.

nutrifair

Mød bioenergiMAGASINET på NutriFair 17.-18. januar 2024.
Landbrugets grønne omstilling buldrer derud af.
Og vi er med i transformationen.
Husk gratis adgang for alle.
Mød os i hal-A stand 1253... - vi har kaffe på kanden.

Tilmeld dig her for gratis adgang.

mark

Regeringen dropper effektivt klimaværktøj da forskere har opgjort, at der er færre lavbundsjorde, der udleder klimagasser. Biogas Danmark finder det problematisk, at regeringen dropper et forøget CO2-fortrængningskrav for bæredygtige brændstoffer, og frygter, at Danmark så ikke kan indfri sine EU-klimaforpligtigelser udenfor kvotesektoren. Men ros for at fastholde kompensation til biogaslastbiler, der i forvejen er ramt af CO2 afgifter og kommende kilometerafgifter.

Et teknologineutralt CO2-fortrængningskrav med loft over 1. generations biobrændstoffer er et effektivt tiltag for at opnå reduktioner i transportsektoren. Det viser erfaringerne fra Tyskland, der ovenikøbet hæver sit CO2-fortrængningskrav til det dobbelte af det danske i 2025 og tre gange højere i 2030.

– Med regeringens tidligere udspil om et forøget fortrængningskrav og et låg over anvendelsen af fødevarebaserede biobrændstoffer i transportsektoren havde biogasbranchen set frem til at kunne fortrænge diesel i Danmark med ny ustøttet biogas, hvilket også ville have bidraget til, at Danmark kunne leve op til EU kravene uden for kvotesektoren, udtaler Henrik Høegh, som er formand i Biogas Danmark.

Den foreslåede forhøjelse af energiafgifterne med 50 øre pr l på diesel og gas bekymrer også Biogas Danmark og de vognmænd, der har investeret i biogaslastbiler. Det skyldes, at det er uklart, om der skelnes mellem fossil gas og CO2-neutral biogas, hvilket allerede er et problem med både de nuværende CO2-afgifter og de kommende kilometerafgifter.

Derfor er det vigtigt, at lastbilerne, der drives på biogas, ikke rammes yderligere af det nye forslag til forhøjet energiafgift på 50 øre pr. liter for fossil diesel og gas.

Det kan undgås ved at give afgiftsrefusion for biogas for såvel de forhøjede 50 øre i energiafgift samt for den nuværende CO2-afgift på klimaneutral biogas, når biogasanvendelsen dokumenteres med køb og sletning af de af Energinet udstedte oprindelsesgarantier.

Biogas Danmarks vurdering er, at en sådan afgiftsrefusion kan holdes inden for den foreslåede kompensationsramme til biogaslastbiler.

– Det er positivt, at regeringen har foreslået en kompensation til ejere af biogaslastbiler, så de ikke straffes for at have truffet det grønne valg. Midlerne bør bruges direkte til afgiftsrefusion for ustøttet biogas, der anvendes i lastbilerne, så klimaneutral biogas ikke beskattes på lige fod med fossile drivmidler, pointerer Henrik Høegh.

Selv om 2025-kliammålet forventes indfriet, så udestår der stadig betydelige udfordringer for Danmark i forhold til at indfri klimakravene til ikke-kvotesektoren (biler, bønder og boliger) frem mod 2030. Ved at indføre en afgiftsrefusion vil det bidrage til at indfri klimakravene i ikke-kvotesektoren og fastholde VE-andelene i Danmark, så de ikke eksporteres til den tyske transportsektor.

Men det er opfattelsen i Biogas Danmark, at regeringen ikke burde slække på tempoet i klimatiltagene fordi det aktuelt viser sig at iltningen af lavbundsjorde sker hurtigere end forventet. Der er bred enighed om, at reduktion af udledningen af klimagasser skal ske hurtigst muligt.

Kilde: Biogas Danmark

 Jørgen E. Olesen Aarhus Universitet maner til forsigtighed omkring senest opgørelse af udslip fra såkaldte lavbundjorde

Med den nye opgørelse fra Aarhus Universitet er antallet af klimaskadelige lavbundsjorder faldet fra 171.000 til 118.000 siden 2010.
Den nye beregning af klimaeffekten bygger på en kortlægning af danske lavbundsjorder fra Aarhus Universitet, som viser, at tusindvis hektar klimaskadelige lavbundsjorder siden 2010 er gasset af og derfor ikke længere behøver at blive talt med i klimaregnskabet.
Den nye viden får regeringen til at nedjustere de danske drivhusgasser betydeligt – med omkring to millioner ton CO2 i 2025.

Fakta om lavbundsjorde
Når lavbundsjorder er i fred, så bliver gasserne i jorden, men når våde lavbundsjorder bliver drænet og opdyrket landbrugsjord, så bliver kulstoffet frigivet til atmosfæren.
Man vil gerne undgå kulstoffet ender i atmosfæren og dermed gør klimaskade, men nu viser det sig, at jorderne med tiden selv altså ”gasser af.”
De kulstofrige lavbundsjorder har gennem de seneste år haft meget stor, politisk bevågenhed, fordi man ved at gøre arealerne våde igen på en billig måde – og med støtte fra både landbrug og grønne organisationer – kan reducere landbrugets klimaudledning markant.
Fra Folketingets side er der derfor også afsat knap 10 milliarder kroner til formålet og sat et mål om at udtage 100.000 hektar lavbundsjorder inden 2030. Det har været forventningen, at det kan bidrage væsentligt til landbrugets indsats for at nå klimamålet.
I efteråret viste det sig, at der indtil nu kun var taget 187 hektar permanent ud af drift.

- Opgørelserne af de her udledninger fra lavbundsarealer afhænger ikke kun af arealerne, men også af hvor store udledningerne er. Og vi er på vej med nogle data, der viser, at udledningerne fra en stor del af arealerne er større end det, vi troede, siger Jørgen E. Olesen til Ritzau og maner til forsigtighed omkring konklusioner i dette tidlige stadie af beregningerne.

I 2023 svarede den danske biogasproduktion til 45 procent gasforbruget og spillede dermed en vigtig rolle for både den grønne omstilling og forsyningssikkerheden. Men væksten er stoppet nu, og der er brug for nye politiske tiltag for at øge biogasproduktionen yderligere, lyder det fra Biogas Danmark.

Den danske biogasproduktion slog i 2023 alle tiders rekorder med en produktion på 720 millioner kubikmeter opgraderet biogas, der blev distribueret via gasnettet. Det var næsten 100 millioner kubikmeter mere end i 2022, og dermed svarede indfødningen af biogassen i gasnettet sidste år til 38 procent af aftaget.

En del steder i landet produceres der desuden biogas, som leveres direkte til energiproducenter og industri uden om gasnettet. Når denne biogas medtages, svarede biogasproduktionen til cirka 45 procent af det samlede danske gasforbrug.

– I biogasbranchen er vi stolte over, at vi yder et stort bidrag både til den grønne omstilling og til indsatsen for at gøre Danmark mindre afhængig af fossil naturgas fra udlandet, men det står også klart, at vi har uudnyttede biomasser til langt mere, hvis rammerne bliver til det, siger Henrik Høegh, formand for Biogas Danmark.

 

henrik hoegh foto maria tuxen hedegaardHenrik Høegh, formand for Biogas Danmark - Foto: Maria Tuxen Hedegaard.

 

Flere milepæle blev nået
2023 blev i øvrigt et år, hvor flere milepæle blevet nået i den danske biogasproduktion.

En sommerdag i juli leverede biogasanlæggene, hvad der svarer til 123 procent af gasforbruget, og den overskydende biogasproduktion kunne dermed lægges i gaslagrene til senere brug.

For første gang blev der desuden leveret elektrometan til gasnettet. Elektrometan produceres af CO2, der udskilles fra rå biogas, i kombination med grøn brint, der produceres på basis af vindmøllestrøm.

2023 blev endelig året, hvor de to første danske biogasanlæg begyndte produktionen af flydende biogas, som leveres til tunge gasdrevne lastbiler i transportsektoren.

Ingen nye spadestik – og ingen nye biogasanlæg sat i drift
Rekordproduktionen i 2023 var baseret på de nye biogasanlæg, der blev sat i drift i 2022 under den nu lukkede støtteordning, og politisk aftalte nye støtteudbud er blevet udsat igen og igen.

– Desværre måtte vi derfor også konstatere, at vi for første gang i adskillige år oplevede, at der hverken blev idriftsat nye biogasanlæg eller taget spadestik til nye anlæg i 2023. Så det blev også året, hvor væksten foreløbig stoppede, konstaterer Henrik Høegh.

Der er brug for forbedrede rammevilkår for, at der igen for alvor kan komme gang i væksten i den danske biogasproduktion.

– Danmark har fortsat et stort potentiale for at øge biogasproduktionen, og Energistyrelsen forventer, at biogas kan dække hele det danske gasforbrug inden 2030. Hvis det skal ske, er det nødvendigt med flere tiltag. Vi har foreslået en række initiativer, der igen kan sætte gang i biogasproduktionen, og vi håber, at vores forslag bliver taget op i den kommende tids forhandlinger om blandt andet 2025-klimamålet og den grønne skattereform for industrien, siger Henrik Høegh.

Biogas Danmarks forslag, der kan øge biogasproduktionen

  • Et ambitiøst CO2-fortrængningskrav i transportsektoren med et lavt låg over fødevarebaserede biobrændstoffer allerede fra 2025. Dette vil stimulere produktionen af ustøttet biogas i Danmark.
  • CO2-afgiftsrefusion for ustøttet biogas leveret via gasnettet.
  • Udformning af kommende biogasudbud, så flere biogasproducenter byder ind med øget produktion.

hirtshals havn luftfoto1

På grund af støtte fra Fonden for Retfærdig Omstilling kan Hirtshals Havn og de øvrige partnere i Greenport Scandinavia nu gå i gang med blandt andet planlægningen af de fysiske anlæg, der skal etableres på havnen.

 

Fonden for Retfærdig Omstilling vil støtte de ambitiøse planer om at gøre Hirtshals Havn til Nordeuropas største knudepunkt for lagring og udskibning af CO2 til tomme olie- og gasfelter i Nordsøen med 109 millioner kroner. Konsortiet bag Greenport Scandinavia, som modtager støtten, vurderer, at lagring og udskibning af flere millioner tons CO2 kan begynde allerede i 2025 eller 2026.

Etableringen af Nordeuropas største CO2-hub på Hirtshals Havn er rykket et stort skridt nærmere, efter at EU-fonden Fonden for Retfærdig Omstilling har valgt at støtte projektet med 109 mio. kr. Midlerne fra fonden betyder, at lagring og udskibning af cirka 500.000 tons CO2 kan begynde allerede fra 2025 eller 2026. Men på sigt er potentialet væsentligt større. Konsortiet Greenport Scandinavia, som Hirtshals Havn er en del af, forventer, at mængden kan stige til cirka 3 millioner tons CO2 i 2029, hvis der etableres rørinfrastruktur til transport af CO2 til Hirtshals Havn. Hvis det derudover lykkes at integrere dansk og europæisk infrastruktur, stiger potentialet eksplosivt til mindst 15 millioner tons CO2 i begyndelsen af 2030´erne.

- Vi er naturligvis glade for, at Fonden for Retfærdig Omstilling prioriterer at støtte det ambitiøse projekt, som skal gøre Hirtshals Havn til et af de vigtigste omdrejningspunkter for lagring og udskibning af CO2 i Europa. Støtten betyder, at vi blandt andet kan komme i gang med at etablere de anlæg, der er behov for. Vi ser støtten som et bevis på, at vi arbejder med et enestående projekt, som kan bidrage til at løse de enorme klimaudfordringer, som verden står over for, siger direktør Per Holm Nørgaard fra Hirtshals Havn.

Det er Greenport Scandinavia, som er et partnerskab bestående af INEOS Energy, Wintershall Dea, Evida, Biocarb Solution, Hirtshals Havn, Aalborg Portland, Greenport North, EUC Nord, Hydrogen Valley og Energy Cluster Denmark, der modtager støttemidlerne til etablering af CCUS-projektet (Carbon Capture, Utilization and Storage).

Etableringen af en CO2-hub på Hirtshals Havn indebærer, at CO2 transporteres til Hirtshals Havn, hvor det lagres, indtil det udskibes til Greensand-området i den danske del af Nordsøen, hvor CO2´en pumpes ned i de tomme olie- og gasfelter, hvor det lagres permanent. Den metode anses for at være særdeles effektiv, da netop lagring af CO2 er en væsentlig del af løsningen på klimaudfordringerne.

- Vi er i fuld gang med planlægningen af en markant udvidelse af Hirtshals Havn, og i den forbindelse passer etablering af Nordeuropas største CO2-hub perfekt ind i vores strategi. Det er oplagt at gøre Hirtshals til knudepunkt for lagring og udskibning af CO2, fordi vores placering er ideel i forhold til lagringsfelterne i Nordsøen og vores øvrige planer om at bidrage til den grønne omstilling, siger Per Holm Nørgaard.

Hjørring Kommunes borgmester, Søren Smalbro, som også er næstformand i Hirtshals Havns bestyrelse, glæder sig over den store støtte fra fonden og de vidtrækkende perspektiver, der er i en etablering af CO2-hubben i Hirtshals.

- Der er ingen tvivl om, at etableringen af en CO2-hub på havnen har stor betydning – ikke kun for Hirtshals, men også for Hjørring Kommune og resten af Nordjylland. CO2-hubben spiller en central rolle i erhvervsudviklingen i Hjørring Kommune og vil helt sikkert medføre nye arbejdspladser i vores område i forbindelse med opførelse og drift af anlæg på havnen. Derudover vil Hirtshals Havn i de kommende år tiltrække nye virksomheder, der arbejder med grøn omstilling, og det vil skabe endnu flere arbejdspladser, siger Søren Smalbro.

cop28Foto: Kiara Worth, UN Climate Change

Efter lange hårde forhandlinger også efter deadline blev man enige om det for Europa vigtige punkt, at man nu i fællesskab vil arbejde for at udfase fossile brændsler og brændstoffer.
Klimakrisen handler ikke kun om klima.
Det handler lige så meget om økonomi, fødevaresikkerhed, handel og sikkerhed. Det betyder, at der er enormt meget på spil for landene, og at de derfor ikke har råd til at gå på kompromis.
Så som så ofte før, er økonomi vigtigere end klima interesser.
For mange af verdens fattigste lande er det deres befolknings fremtid, der er på spil. Både her og nu, når akutte klimakatastrofer rammer, men også på sigt, hvor klimaforandringerne vil gøre mange områder direkte ubeboelige.
Men i Danmark kan vi jo også over tid blive ramt. Tænk, hvis hele Jylland var ved at blive opslugt af havet eller stod til at blive ramt af så høje temperaturer, at det var umuligt at blive boende.

Omstillingen væk fra fossile brændsler indgår i teksten, og der efterspørges handlinger i dette årti.
Aftalen indeholder også et mål for tredobling af vedvarende energi og fordobling af energieffektivitetsforbedringer inden 2030.
Det er langtfra den fart på, som videnskaben viser, vi har brug for. For at holde kloden på en opvarmning på 1,5 grader eller for den sags skyld 2 grader, så skal udledningerne af drivhusgas begynde at falde nu. Selvom det er aftalt at holde 1,5 graders-målet i spil, så er der ikke aftalt forpligtende reduktioner i 2030 eller en plan for implementering af netto-nul i 2050 og negative udledninger efter 2050. Det betyder, at 1,5 grader stadig er i spil, uden at vi efter COP28 kan siges at være helt på rette kurs.

Læs mere her...

Se aftaleteksten her...

plastaffald

Makeen Energy omdanner plastaffald til olie og gas på sit Plastcon-anlæg i Randers. Foto: Makeen Energy


En energiafgift står i vejen for anvendelsen af gas til fjernvarme fra Plastcon-anlægget hos Makeen Energy i Randers.

Gassen ville kunne opvarme 4000 husstande. Nu ønsker politikere og andre interessenter en afgiftslempelse, men i et svar fra skatteminister Jeppe Bruus (S) afvises dette ønske.
Kilde: Energy Supply


Redaktionen på bioenergi.dk:
Dette har man fra branchen påpeget i flere år uden at der politisk er skredet til handling. Det er en showstopper for omstilling til grøn og vedvarende energi i alle produktionsvirksomheder i Danmark... - så politisk ønsker man ikke en grøn omstilling? Som mange antyder; I sidste ende er det Finansministeriet, der bestemmer..?

frank rosager maria tuxen hedegaardFrank Rosager, direktør i Biogas Danmark

 

Ny analyse fra Copenhagen Electric viser, at biogas er det grønne drivmiddel, der giver de markant største klimagevinster. Biogasbranchen har kapacitet til at levere ny ustøttet biogas til transportsektoren i 2025. Derfor opfordrer Biogas Danmark de politiske partier til at forhandle et mere ambitiøst, bæredygtigt og teknologineutralt CO2-fortrængningskrav på plads. Det vil være den sikre vej til at opnå en sikker indfrielse af 2025-klimamålet og være nødvendigt for at matche de væsentligt højere krav til transportsektoren i Tyskland.

 

En række partier har truet med at forlade forhandlingerne om 2025-klimamålet, idet de savner højere ambitioner om at indfri klimamålsætningerne. Forhandlerne bør dog blive i forhandlingsrummet og arbejde hurtigt for en mere ambitiøs plan for indfrielse af klimamålet for 2025. Selv om der er kort tid, kan det stadig nås, lyder budskabet fra Biogas Danmark.

– En ny livscyklusanalyse udført af COWI for Copenhagen Electric viser, at biogas er det grønne drivmiddel, der giver de markant største klimagevinster. Derfor bør forhandlerne gå efter et ambitiøst og teknologineutralt CO2-fortrængningskrav, der begrænser 1. generations biobrændstoffer og skaber grundlag for øget anvendelse af biogas, el og andre grønne drivmidler i transportsektoren, siger direktør Frank Rosager fra Biogas Danmark.

Et teknologineutralt CO2-fortrængningskrav leverer med garanti og er den mest sikre og billigste vej til at nå reelle CO2-reduktioner i transportsektoren. Det vil give konkurrence mellem grønne drivmidler og er lovkrav, som drivmiddelleverandørerne er forpligtede til at opfylde. Medtages el, så bliver CO2-fortrængningskravet endnu billigere, fordi det sikrer høj konkurrence mellem el, biobrændstoffer, Power-to-X-brændstoffer og biogas. Dette er allerede i dag tilfældet i det tyske fortrængningskrav.

Kan dækkes med biogas fra to biogasanlæg
– En forhøjelse af CO2-fortrængningskravet med fx 1,2 procentpoint alle år frem mod 2030, kan dækkes af biogas fra blot to nye biogasanlæg, og flere biogastankstationer kan etableres hurtigt. Så ved en politisk aftale i år vil det være fuldt ud realistisk at nå 2025-målet ved at gøre CO2-fortrængningskravet mere ambitiøst, fastslår Frank Rosager.

CO2-fortrængningskravet kan kun opfyldes med ustøttede drivmidler, og der skabes dermed et markedstræk for bæredygtige ustøttede drivmidler, hvor biogas er et af dem. Biogasbranchen er mere end klar til at levere den ustøttede biogas til transportsektoren, uden at der bliver mangel på biogas til andre sektorer. Lige nu er der ekstra kapacitet i branchen grundet en forsinkelse på mere end et år for de aftalte støtteudbud. Men det forudsætter naturligvis, at CO2-fortrængningskravet hæves permanent, så der bliver en vis sikkerhed for investeringerne, lyder det fra Frank Rosager.

Bør matche klimakrav til tysk transportsektor
Der er også et behov for væsentligt højere ambitioner for det danske CO2-fortrængingskrav på grund af skærpede tyske klimakrav. De danske forslag i 2025-klimaforhandlingerne med blandt andet en forhøjet dieselpris vil ikke matche den tyske dieselpris, hvorved grænsehandlen med diesel i Danmark sandsynligvis forøges. I Tyskland øges CO2-afgiften på diesel fra 2023 til 2025, og i samme periode øges CO2-fortrængningskravet med 2,5 procentpoint til 10,5 procent. Beregninger fra biogasbranchen viser desuden, at CO2-fortrængingskravet kan opfyldes væsentligt billigere med ustøttet biogas, end der har været fremme i blandt andet Altinget.

Biogasbranchen kvitterer dog for, at der i forhandlingerne lægges op til, at ejere af biogaslastbiler kompenseres, når den kilometerbaserede vejafgift for lastbiler træder i kraft 1. januar 2025.

– Det er positivt, at regeringen har foreslået en kompensation til ejere af biogaslastbiler, så de får en belønning for at have truffet det grønne valg. I det perspektiv er det særdeles uheldigt, at en forøgelse af energiafgiften på diesel må forventes også at medføre en forøgelse af energiafgiften på biogas – især fordi biogas også som det eneste grønne biobrændstof er pålagt CO2-afgift. Derfor opfordrer vi til, at man i forhandlingerne sikrer, at CO2-neutral ustøttet biogas som minimum fritages for den malplacerede CO2-afgift, siger Frank Rosager.

Livscyklusanalyse fra Copenhagen Electric
Livscyklusanalysen fra Copenhagen Electric sammenligner el, brint, biodiesel og biogas. Den viser, at biogas er det eneste grønne brændstof, der er klimaneutralt.
Find livscyklusanalysen her.

maabjerg biogas lastbil 05 reduced

Nordvestjyske landmænd tager nu sagen i egen hånd og køber Maabjerg Energy Center biogasanlæg. En forkøbsret tages i brug af 135 landmænd.

Leverandørforeningen bag Måbjerg Biogas vælger selv at investere i ejerskabet - og de lokale udviklingsmuligheder vægter højt. På en generalforsamling mandag aften blev der med fuld opbakning stemt for at gøre brug af forkøbsretten og dermed ejerskabet af Måbjerg Energy Centers biogasanlæg.

”Jeg er særdeles glad for at kunne meddele, at det er lykkedes Måbjerg Biogas Leverandørforening at gøre forkøbsretten gældende på køb af Måbjerg Biogas. I samarbejde med Skovgaard Energy som finansieringspartner er det lykkes leverandørforeningen at rejse kapitalen til købet af Måbjerg Biogas, samt udbygge Leverandørforeningens ejerskab af anlægget betydeligt,” siger Jørgen Tørnæs, der er formand for Måbjerg Biogas Leverandørforening, der består af 135 landmænd i det nordvestjyske.

”Leverandørforeningen ser frem til at udvikle biogas anlægget og vi tror grundlæggende på at landmændene har en stor og betydelig rolle i den grønne omstilling i Danmark,” siger formand Jørgen Tørnæs fra leverandørforeningen.

En naturlig konsekvens heraf er, at landmændene nu selv går mere ind i ejerskabet, forklarer formanden.

Lokal udvikling og godt samarbejde
På den korte bane glæder leverandørforeningens formand sig over, at det nu endelig bliver muligt at udbygge biogasanlægget med et opgraderingsanlæg der gør at biogassen kan sendes ud på gasnettet, hvilket øger afsætningsmulighederne og ikke mindst prisen på gassen. Ligesom det nu bliver muligt at sælge grønne certifikater, hvilket alt andet lige vil have en afsmittende virkning på prisen på landmandens biomasse leveret til anlægget.

Jørgen Tørnæs retter en stor tak til Skovgaard Energy for at have vist interesse i og mod til, sammen med Leverandørforeningen af få denne aftale på plads. Lokal udvikling kræver gode lokale samarbejdspartnere.

”Skovgaard Energys approach og måde at arbejde med potentialet i den grønne omstilling er det perfekte match i forhold til vores videre rejse. En rejse der skaber lokale grønne arbejdspladser og hvor et klimavenligt landbrug spiller en markant rolle i udviklingen,” siger Jørgen Tørnæs.

Skovgaard Energy, har base i Nordvestjylland bygger verdens første dynamiske ammoniakanlæg i Lemvig, planlægger brintproduktion i Idomlund og satser på storskala ammoniakproduktion og forædling på Thyborøn Havn, er klar til også at investere i bioenergi. Med den nye aftale forventer Skovgaard Energy, at kunne bidrage til at skabe både vækst og lokale arbejdspladser.

”Skovgaard Energy har en grundlæggende tro på, at bioenergiprojekter skal forankres lokalt og samtidig være et vigtigt omdrejningspunkt for udviklingen af landbruget og lokalområdet,” forklarer administrerende direktør Niels Erik Madsen fra Skovgaard Energy.

Direktøren ser frem til samarbejdet med leverandørforeningen og de dygtige lokale landmænd.

Biomassen vil indgå i de lokale værdikæder i Nordvestjylland og skabe nye jobs og udvikling.

Parterne oplyser ikke i første omgang investeringssummer.

Ros fra landboforening
De lokale landmænds initiativ, hjulpet af Skovgaard Energy, får ros fra den lokale landboforening.

”Det her er et strålende eksempel på, at vi lokale landmænd tror på en fremtidig udvikling af fødevareproduktion i Nordvestjylland, samtidig med at vi tager ansvar for den grønne omstilling, via betydeligt ejerskab af Maabjerg Biogas,” udtaler formand Kristian Gade fra Struer-Holstebro Landboforening.

At det sker i tæt samarbejde i et stærkt lokalt partnerskab, der prioriterer udvikling i lokalområdet, er helt unik, mener formanden.

Jørgen L. Tørnæs foran biogasanlægJørgen L. Tørnæs, formand for Landbrugets Biomasseleverandører

Allerede tilbage i oktober var Copenhagen Infrastructure Partners klar til at købe Maabjerg Energy´s Biogasanlæg.
Men leverandørerne til anlægget, de lokale landmænd vil det anderledes.
Vedtægterne muliggør nemlig, at de øvrige aktionærer har forkøbsret.
Jørgen L. Tørnæs som er formand for Leverandørforeningen fortæller, at der er opbakning blandt leverandørerne til, at benytte den mulighed.
- Det er jo landmændene som sidder på hovedråvarerne til biogasproduktionen, hvorfor det er naturligt, at man overtager ejerskabet.
- Vi ser det som vigtigt, at landbruget sidder på ejerskabet af den biogene CO2 i fremtiden og dermed holder ejerskabet på lokale hænder.
Den lokale leverandørforening tæller hele 80 medlemmer, som sammen står stærkt i konkurrencen om ejerskabet og håbet er at man efter nøje analyse af muligheder, kan få handlen i hus.

 

hv transport vinder Årets ESG-Pris

HV-transport, der blandt andet er specialiseret i transport af gylle for landmænd, har netop modtaget årets ESG-pris for arbejdet med at mindske virksomhedens CO2-aftryk og for at udvise et stort socialt ansvar. Prisen blev uddelt ved ESG-konferencen for lokale virksomheder i Herning og Ikast-Brande kommuner, der blev afholdt den 21. november.

HV-transport er en af de virksomheder, der har taget affære og arbejder aktivt med, hvordan de kan reducere deres CO2-udledning samtidig med, at de fortsat skal drive en rentabel virksomhed. Derfor er de blevet tildelt ESG-prisen 2023. Fra juryen lyder det blandt andet i begrundelsen:

- HV-transport har gjort sig bemærket, fordi de tør gå foran og vise vejen for andre i den grønne omstilling, selvom det er ressourcekrævende. De kigger på alle hjørner af forretningen lige fra deres værdikæde til internt i virksomheden. Deres indsatser har blandt andet resulteret i, at de har nedbragt virksomhedens samlede brændstofforbrug med 8% det seneste år, hvilket er meget imponerende. Samtidig fortjener de ESG-prisen for deres mangeårige arbejde med at skabe en rummelig arbejdsplads, hvor over 10% af medarbejderne i dag er rekrutteret blandt ledige på kanten af arbejdet.

Hos HV-transport A/S er stoltheden særlig stor, da medarbejderne har været nøgleaktører i at de igangsatte initiativer har været en succes:

”Vi er dybt taknemmelige og stolte over at have vundet Årets ESG-Pris – særligt da de mednominerede også har i gangsat inspirerende initiativer. Vi skylder en stor tak til alle vores dedikerede medarbejdere, der støtter op om vores bæredygtige og sociale initiativer. Vi vil også gerne takke vores kunder for deres vedvarende støtte, udfordrende perspektiver og bidrag til udviklingen af vores services. Der er ingen tvivl om, at HV-transport fortsat vil sætte fokus på social ansvarlighed og miljøtiltag i fremtiden. Sidst men ikke mindst vil vi gerne takke for den ærefulde nominering fra Herning- og Ikast-Brande Kommuner, Erhvervsrådet Herning/Ikast-Brande, Bæredygtig Herning og Vestjysk Bank. Denne anerkendelse inspirerer os til at fortsætte vores engagement i at skabe en bæredygtig fremtid.” udtaler Kommerciel Direktør, Simon Haubjerg Jørgensen.

Fakta:
HV-transport har i mere end 25 år arbejdet i tæt samarbejde med landbruget med flytning af gylle. I dag har virksomheden flere end 10 sættevogne, der transporterer gylle. Hvert år flytter virksomheden mere end 1.500.000 tons gylle, slam, spildevand og biogas i Jylland og på Fyn.
ESG-konferencen arrangeres i et samarbejde mellem Bæredygtig Herning, Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande og Vestjysk Bank. Den skal inspirere og motivere lokale virksomheder til at arbejde med ESG og bæredygtighed.
Alle interesserede har haft mulighed for at indstille en lokal virksomhed til årets ESG-pris. I alt var der tre nominerede, som var udvalgt blandt alle de indstillede kandidater af en jury.

Juryen har bestået af:
Dorte West, borgmester i Herning Kommune
Ib Boye Lauritsen, borgmester i Ikast-Brande Kommune
Rasmus Norup, Erhvervsdirektør i Erhvervsrådet
Thea Lyng Thomsen, direktør for Bæredygtig Herning
Jørgen Nissen, filialdirektør i Vestjysk Bank i Herning

Begrundelse til nominering af HV-transport var følgende:
Virksomheden har igangsat en lang række tiltag for at mindske deres CO2-aftryk og har fx købt Danmarks første 100% CO2-neutrale biogaslastbil. Samtidig er 95% af den øvrige vognpark udskiftet til nye EURO 6-norm lastbiler, som lever op til den europæiske lovgivning for, hvor mange nitrogenoxid- (NOx) og kulbrintegasser, en bil må udlede pr. kørt kilometer. Virksomheden har nedbragt det samlede brændstofforbrug med 8% ved at afholde interne kurser i brændstofeffektiv kørsel og installere en app i alle lastbiler, som giver chaufførerne feedback på deres kørsel. Derudover tager HV-transport et stort socialt ansvar og har rekrutteret over 10% af medarbejderne blandt ledige på kanten af arbejdsmarkedet.

Når energikoncernen Verdo om 13 år lukker og slukker kraftvarmeværket på havnen i Randers, bliver det samtidig et farvel til brugen af biomasse, som vi kender det i dag. Store dele af biomassen står til at blive erstattet af andre energikilder.

randers kraftvarmevaerkRanders Kraftvarmeværk. Fotograf: Kenneth Bagge Jørgensen


Det er blot 30 år siden, biomassen indtog den danske energisektor som en CO2-neutral grøn darling, der kunne hjælpe os væk fra de fossile brændsler. Siden har den etableret sig som et bærende brændsel i varmeforsyningen, og i dag udgør biomassen næsten halvdelen af fjernevarmeproduktionen.

Hos energikoncernen Verdo, der leverer varme til mere end 76.000 ejendomme i Randers og Herning, er andelen af biomasse endda helt oppe over 90%.

”Det er mange år siden, vi gik i gang med at fortrænge de fossile brændsler - især kul, men også gas. Så på den måde har vi været et skridt foran i den grønne omstilling. Nu handler det så om at komme videre,” siger Jesper Møller Larsen, direktør for Energi og Forsyning hos Verdo.

Biomassen som sikkerhedsnet
Der er altså ikke lagt op til, at biomassen skal forsvinde helt, men hos Dansk Fjernvarme forventer chefkonsulent Maria Dahl Hedegaard, at biomassens i fremtiden får en markant anderledes rolle:

”Vi skal bruge mindre biomasse i fremtiden, og den skal bruges, hvor det giver mening. Det er især til at sikre forsyningssikkerheden på el og varmesiden, så der altid er varme i radiatorer og strøm i stikkontakten, lige gyldigt hvornår man tænder,” siger Maria Dahl Hedegaard.

”Det store spørgsmål er: Hvor skal niveauet være? Skal balancen for eksempel ligge dér, hvor vi er selvforsynende og kun bruger den mængde biomasse, der kommer fra Danmark? Det hele kommer til at afhænge af, hvordan udbygningen med sol og vind kommer til at gå. For det afgørende er, at du kan være sikker på, at lige meget hvornår du tænder for varmen eller for din stikkontakt, så vil der være varme eller strøm.”

Netop usikkerheden om, hvor hurtigt de forskellige teknologier udvikles og udbygges er en af det store jokere i omstillingen hos Verdo. En anden stor joker er prisudviklingen. Derfor arbejder energikoncernen nu på at etablere mange forskellige små enheder suppleret med flere lagre, så varmen altid kan produceres med netop den energikilde, hvor prisen er billigst, og gemmes til de tidspunkter, hvor der er behov.

Det er endnu for tidligt at spå om, hvor meget termisk kapacitet, der bliver brug for i det nye og mere decentrale energisystem. Det kan være 20, 40 eller 60%. Der er ingen tvivl om, at det bliver mindre, men biomassen vil stadig være der på det niveau, der skal til for at sikre forsyningssikkerheden.

Man kan høre Maria Dahl Hedegaard og Jesper Møller Larsen fortælle mere om biomassens rolle i energiforsyningen i Verdo’s podcast ”Et grønt skridt foran”.

Læs hele artiklen og om de udfordringer fremtidens energimix giver i næste udgave af bioenergiMAGASINET, februar 2024 - bestil abonnement her...

biogas dk konference

Bliv opdateret på de områder, der optager biogasbranchen allermest i øjeblikket... - se programmet her og tilmeld dig til Biogas Konferencen den 6. december 2023.

biogasteknik 3tanke

Størrelse betyder alt; Det kunne være sloganet hos en af Danmarks førende leverandører til biogasanlæggene Biogasteknik A/S i Ringkøbing.

Den danske leverandør til biogasbranchen lancerer nu Nordens hidtil største tankkapacitet til biogasanlæggene.

Biogas Teknik A/S leverer dog tanke til alle formål også indenfor industrisektoren og til spildevandsanlæg, ligesom medicinalvare-industrien også viser stor interesse for tankene.

- Vi oplever at biogasanlæggene ekspanderer i disse år mod større og større anlæg. Ønsket er større produktionskapacitet og længere udrådningstid for biomassen, så effektiviteten øges med stigende produktion til følge, siger Espen Johansen CEO for Biogasteknik A/S.

biogasteknik 2tanke

Går i markedet med endnu større reaktor
Biogasteknik A/S er sammen med leverandører ved at designe en ny kæmpe reaktor, som vil få stor indflydelse på fremtidens tankegang omkring reaktorstørrelse og volumen.

Biogas Teknik A/S er gået i tæt samarbejde med Henze Harvestore Gmbh og PRG Präzisions-Rührer GmbH om at lave en stor CSTR tank til det danske biogas marked.

- Vores ordrebog er fyldt med ståltanke i alle slags størrelser både i sort jern med coating og i komplet syrefast udførelse, og vi mærker tydeligt, at markedet for tanke til biogasproduktion indenfor Continuous Stirred-tank reactor (CSTR) efterspørger større og større tanke, siger indehaveren.

biogasteknik byggeplads1biogasteknik byggeplads2

Stor sællerten har i flere år været den ”danske CSTR model 10.000m3” med en centeromrører monteret for optimal omrøring i tanken og vel at mærke med det mindste kwh forbrug.
Bu er målet en næste fordobling af tankkapaciteten for at efterkomme efterspørgslen i markedet.

biogasteknik espenjohansen- For at imødekomme vores kunders efterspørgsel er vi ved at lave de statiske beregninger på en CSTR 17.000m3 med et omrøringsanlæg fra tyske PRG som (er i designfasen) som kan sikre omrøring af tanke på helt op til 17.000m3, siger Espen.

Dette muliggør et tørstofindhold op til 12% stadig med det laveste kwh-forbrug.

- Vi er fortsat i fuld gang med at lave kalkulationer på prisen, men er allerede klar til at lancere tanken til de danske biogasproducenter.
- Vi ser frem til, at se hvorledes biogasanlæggene tager imod dette nye tiltag, siger Espen slutteligt.

PRG Präzisions-Rührer GmbH and Biogas Teknik A/S want til shake up the Danish market

biogasteknik prgWarburg, 15th November 2023 – Denmark is regarded as a pioneer in green energy and is driving forward the expansion of biomethane production. This makes the country particularly interesting for the German agitator technology manufacturer PRG. Based on a good partnership, PRG and Biogas Teknik would like to pave the way to green energy in Denmark together.

"We have already installed around 70 agitators for biogas plants in Denmark. Worldwide, there are around 700," explains sales engineer Rainer Isermann, who is responsible for the biogas sector. The size of the tanks has grown steadily over the past two decades. While 1000 m³ was common in the beginning, tanks with 10,000 m³ are now the standard. "We are currently facing the next stage of development: customers are asking for even larger tanks," says Isermann.

Powerful agitators for tanks up to 17,000 m³
In order to meet customer requirements, PRG has developed new high-performance agitator technology for the energy sector and can now present the new agitator design: With a power of 75 kW, 90 kW up to 110 kW, the propeller shaft can be designed to precisely fit the respective production process. The new design is based on extensive experience and numerical simulation.
"Biogas Teknik has always been a good and reliable partner for us. We supply the agitators, and they supply the correspondingly large tanks. We therefore believe that we are well positioned to meet the new demands that the market is making," says CEO Frank Dierkes.

PRG – world's leading manufacturer of mixing technology
PRG has been developing and producing high-quality agitators for the energy sector in Germany for over 20 years with the highest precision and state-of-the-art production methods. Here, 150 employees are involved in development and production. PRG has made a name for itself worldwide as a leading manufacturer of agitators and agitator systems: In addition to Europe, the company also supplies the markets in the USA, China and, with its Indian subsidiary PRG Agitators Pvt. Ltd, the Indian market. PRG India produces to the same high standards as the plant in Germany. Around 50 people are currently employed there.

About PRG Präzisions-Rührer GmbH
PRG Präzisions-Rührer GmbH develops and produces agitating machines and systems with the highest precision and state-of- the-art production methods. More than 40 years of experience in stirring and process engineering, innovative technologies and first-class advice: this mix has made PRG one of the world's leading manufacturers of agitators and systems. Customers from a wide range of industries rely on this: whether cosmetics, chemicals, biotechnology, food, biogas or pharmaceuticals.

Henze-Harvestore GmbH and Biogas Teknik A/S want to build the biggest centrally stirred digester on the market with more than 17.000 m³ toghether to enter new fields in the danish biogas market.

Unna, 15th November 2023 – As the danish Biogas market is a pioneer in green energy and we see a hugh potential for this market for the next years we developed a totally new CSTR (centrally stirred tank reactor) for our partner Biogas Teknik A/S.

Finding the right partner for these projects
As we already realized many projects together with Espen Johansen and his highly skilled and well experienced team we are looking forward to grow this partnership to the next level. We are more than convinced to have a great partner for this task!

biogasteknik henze

Agitation System
One big task was to find a suitable central mixer which is able to stirr such a big volume with a low energy comsumption. Having a long relationship with the company PRG from Germany we also found a partner here who developed a brand new agitator with a 90 kW engine.

Henze-Harvestore GmbH – your experienced partner for bolted steel tanks
Tank construction has been our business since 1959. Henze Harvestore is an internationally active tank builder with a focus on Europe. We are active in the fields of industry, municipalities, biogas and agriculture.

Today, with almost 50 highly skilled employees for tank construction we are able to realize the highest quality for bolted steel tanks.

With our wide range of services and deliveries we can offer you a suitable tank for almost any medium. We use enameled steels, stainless steels as well as epoxy coated steel plates.

Typical applications are: Waste water tanks, sludge tanks, anaerobic reactors, aeration tanks, gas tanks, fermenters, secondary fermenters, manure silos, high silos for grain and corn.

procesanlaeg fra bacess i uganda der upcycler toerstof fra biogasanlaeg til baeredygtig goedning scaled

Procesanlæg fra BACESS i Uganda der upcycler tørstof fra biogasanlæg til bæredygtig gødning


Med en biologisk proces kan biogasanlæg upcycle tørfraktioner fra produktionen til markedet for biogødning, som vækster kraftigt på verdensplan.

Det er ikke noget nyt, at restprodukterne fra biogasanlæg bliver brugt som biogødning på de danske marker. Men det er ikke alle biogasanlæg, som har mulighed for at sende den afgassede gylle direkte tilbage til markerne, simpelthen fordi fosforindholdet i restproduktet fra produktionen er højere end reglerne tillader. Men det har virksomheden BACESS, med base i Skørping, fundet en løsning på. Og det på en måde, så både biogasanlæggets ejerkreds og klimaet kan få gevinst af det.

-Problemet er i dag, at fosforindholdet i tørfraktionen er for høj til at resterne fra biogasproduktionen må benyttes på marken. Vi kan udnytte tørfraktionen til at lave en eksport-klar biogødning, så biogasanlæggenes udfordring kan omdannes til et nyt og efterspurgt produkt, siger Mikkel Dalsgaard, Managing Director hos BACESS.

BACESS har skabt en teknologi, som kan omdanne organisk affald til gødning gennem en biologisk hygiejniseringsproces, hvor affaldet bliver varmet op til minimum 70 grader. Derefter kan det komme ud i fri handel som gødning og vækstmedie, der blandt andet kan benyttes i gartnerier og haver som afløser for kompost.

Hele princippet bag kalder BACESS for “Waste2Value”, og selve containeren, der er hovedbestanddelen i processen, kan placeres på bagsiden af biogasanlægget, og efter 5-10 dage kan gødningen sælges som potent vækstmedie.

Stor efterspørgsel efter biogødning
Det store perspektiv for BACESS’ teknologi bunder i bæredygtig affaldshåndtering, hvor man får noget ud af det, som man efterlader. På den måde er teknologien fleksibel. Gødningen som bliver produceret, kan nemlig variere alt efter, hvad der bliver proppet i reaktoren.

-Output er afhængig af input, så hvis det eksempelvis er et økologisk input, så får man også et økologisk output. Så hvis man kan recirkulere de organiske restfraktioner fra et biogasanlæg, så bliver det også organisk biogødning, fortæller Mikkel Dalsgaard.

Mikkel Dalsgaard ser en god grobund for teknologien herhjemme i Danmark og i udlandet. Specielt fordi teknologien både løser problemer, men også skaber nye økonomiske muligheder for biogasanlæg, der vokser kraftigt i antal i Danmark i disse år.

Markedet for biogødning er stærkt stigende på verdensplan, og derfor mener man hos BACESS, at det alternative gødningsprodukt kan blive en yderst god forretning for biogasanlæggene, og danske forsøg viser, at processen virker rigtig godt på eksisterende danske biogasanlæg.

-Vi har ressourcerne i biogasanlæggene - og vi har proof of business. Vi skal bare i gang, fortæller Mikkel Dalsgaard.

Dansk produceret
Potentialet for at Danmark kan blive en stor aktør på biogødningsmarkedet i Europa er stort, ikke mindst set i forhold til udbredelsen af biogasanlæg, men fakta er, at Danmark i stor grad importerer biogødning, og det er spild af potentiale, mener Mikkel Dalsgaard.

-Holland producerer store mængder biogødning på rester fra biogasanlæg - og det marked vil Danmark kunne tage en stor del af - men det kræver en kontrolleret, dokumenteret hygiejnisering - og det kan BACESS levere, fortæller Mikkel Dalsgaard.

BACESS kan sætte deres recirkuleringsteknologi op lokalt hos biogasanlæg, planteskoler og andre virksomheder, der producerer organisk affald. Derfor giver det ikke mening, at det er nødvendigt at importere biogødning.

-Det vi selv kan gå ned og købe i et havecenter er importeret fra biogasproduktion i andre lande. Det er jo tosset, når vi kunne lave vores egen produktion bæredygtigt og lokalt, siger Mikkel Dalsgaard.

Ud over det potentielle forretningsperspektiv, som kan laves med baggrund i BACESS teknologi, er der også et langt vigtigere element i det. Med de nye krav om grønnere dyrkning, vil man med BACESS’ teknologi også gøre sig godt i forhold til ESG, da man kan vise bæredygtig ansvarlighed i værdikæden - simpelthen ved at omdanne “Waste2Value”.

mikkel dalsgaard 4

Mikkel Dalsgaard ved LOOP Copenhagen april 2023


FAKTA
:
BACESS har udviklet og procesoptimeret højtemperaturkomposteringsanlæg til fremstilling af hygiejniseret biogødning på basis af organisk affald, med en procestid på kun 5-10 dage for frigivelse af plantetilgængelige næringsstoffer.

Teknologien bygger på aktivering og processtyring af de naturligt forekommende mikroorganismer (aerobe og anaerobe bakterier), som naturligt nedbryder organisk materiale og omdanner biomassen til et næringsrigt vækst- og gødningsmedie.

Affaldsfraktioner som med fordel kan processeres, er eksempelvis; husholdnings-, landbrugs- og gartneriaffald, have- og industriaffald, fiberfraktion fra biogas og spildevandsslam samt aske.

Annoncér

annoncer 215x100

Ram din målgruppe i
bioenergiMAGASINET

Hent medieinfo 2024 her

 

Brancheforeningen

biogasbranchen linko

Biogas Danmark arbejder for at sikre omstillingen til et fossilt uafhængigt samfund.

Vi bruger cookies for at gi' dig den bedste oplevelse

Information cookies

Cookies are short reports that are sent and stored on the hard drive of the user's computer through your browser when it connects to a web. Cookies can be used to collect and store user data while connected to provide you the requested services and sometimes tend not to keep. Cookies can be themselves or others.

There are several types of cookies:

  • Technical cookies that facilitate user navigation and use of the various options or services offered by the web as identify the session, allow access to certain areas, facilitate orders, purchases, filling out forms, registration, security, facilitating functionalities (videos, social networks, etc..).
  • Customization cookies that allow users to access services according to their preferences (language, browser, configuration, etc..).
  • Analytical cookies which allow anonymous analysis of the behavior of web users and allow to measure user activity and develop navigation profiles in order to improve the websites.

So when you access our website, in compliance with Article 22 of Law 34/2002 of the Information Society Services, in the analytical cookies treatment, we have requested your consent to their use. All of this is to improve our services. We use Google Analytics to collect anonymous statistical information such as the number of visitors to our site. Cookies added by Google Analytics are governed by the privacy policies of Google Analytics. If you want you can disable cookies from Google Analytics.

However, please note that you can enable or disable cookies by following the instructions of your browser.