luft

Referat af Energistyrelsens informationsmøde vedr. støtte til og nye biogasudbud

Hotel Legoland Konferencecenter den 19. september 2022

legoland konferencecenter

Punkter på dagsorden
Velkommen
Udbud på biogas og andre grønne gasser
Spørgsmål til udbuddet
Metanregulering
Spørgsmål til metanregulering

Almindelig velkomst.

Udbud på biogas og andre grønne gasser
a) Udbuddet er udviklet på baggrund af politiske vinde fra før krigen i Europa og energikrisen, bl.a. Klimaaftalen fra 2020. Situationen har dog foranlediget at man vil fremrykke hhv. 3 og 5 udbudsrunde.

b) Udbud forventes af have følgende størrelsesordning:
i) 2023 med af løb i 2024 på 200 mio. DKK/år
ii) 2024 med afløb i 2025 på 120 mio. DKK/år
iii) 2026 med afløb i 2027 på 75 mio. DKK/år
iv) 2027 med afløb i 2028 på 75 mio. DKK/år
v) 2028 med afløb i 2029 på 90 mio. DKK/år
vi) 2029 med afløb i 2030 på 88 mio. DKK/år

c) Der afventes støttegodkendelse fra EU Kommissionen, og der er derved ingen garanti for at støtteudbudet realiseres. Det forventes dog at støttegodkendelsen indfinder sig i løbet af efteråret. Der gives besked herom snarest.

d) Første ansøgningsrunde forventes i 2023 og der forventes kontraktindgåelse for vinderbud ligeledes i 2023.

e) Der støttes ny biometanproduktion samt e-metan.
i) For biometan gælder det at ansøgninger som minimum skal omfatte ny reaktor/e OG nyt opgraderingsanlæg. Der gives derved ikke støtte til alene øget produktion på baggrund af eksempelvis ekstra reaktorer.
ii) For biometan gælder at procesvarme til eksempelvis opgradering ikke må produceres fra naturgas. Der må benyttes elektricitet eller rå biogas til dette formål, samt overskudsvarme fra eksempelvis pyrolyseanlæg.
iii) For e-metan gælder ligeledes at der skal være tale om nye reaktorer og opgraderingsanlæg, samt at brinten der anvendes, er produceret via elektrolyse fra ”overskudselproduktion”. Der må ikke benyttes brint fra eksempelvis pyrolyse eller anden produktion hvor brint er et produkt.
iv) For e-metan støttes der både aktiv metanisering i eksterne reaktorer hvor CO2 fra opgradering og brint omdannes til metan katalytisk, og der støttes også
”passiv” e-metanisering hvor brint injiceres direkte i reaktorer for at øge metanprocenten i den rå biogas.
v) For e-metan produceret biologisk gælder det, at anlægget betragtes som nyt hvis elektrolyseenheden er ny.
vi) Det er tilladt at bruge eksisterende modtage faciliteter på anlæg. Forstået på den måde, at eksisterende ikke nettilsluttede anlæg kan søge puljen til udvidelse af reaktorkapacitet samt opgraderingsanlæg.
vii) Man kan samle sine bud på flere anlæg I et bud, der kan også søges specifikt for hvert anlæg.
viii) I tilfælde af enslydende tilbud er det den der producerer mest til den ansøgte pristillæg. Såfremt der er 100% identiske bud, så sker afgørelsen ved lodtrækning.
ix) Tilbud gives på pristillæg (DKK per GJ)
x) Der skal forelægge afklaring om at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse.
xi) Der skal forelægge en betinget kontrakt med energinet eller Evida.
xii) Der skal tilsluttes senest 3 år efter støttetilsagn er givet (kontraktindgåelse)
xiii) Inden for 6 år fra kontraktindgåelse skal man levere 80% af den ansøgte mængde biometan eller e-metan.
xiv) Man modtager først støtte når man har vist at man kan producere 80% af den ansøgte mængde. Dvs. Hvis man er nettilsluttet 3 år efter kontraktindgåelse og man leverer 80% af ansøgt mængde, har man en 20-årig støtteperiode. Hvis man derimod først afsætter 80% af den ansøgte mængde efter 5 år, har man kun en 18-årig støtteperiode.
xv) VIGTIGT!!! Anlæg på gammel støtteordning vil være berettiget til støtte under den nye støtteordning hvis anlægget bliver udvidet, så det muliggør e metanisering i den eksisterende biogasreaktor.
xvi) I tilfælde af enslydende tilbud er det den der producerer mest til den ansøgte pristillæg. Såfremt der er 100% identiske bud, så sker afgørelsen ved lodtrækning. Der kan ved marginalt tilbud blive tildelt støtte til en del af produktionen, resten må så afsættes som ustøttet produktion.
xvii) Generelt set skal der med i tilbuddet/ansøgning være følgende:
(1) Afgrænsningsudtalelse eller VVM-erklæring om, at der ikke er nogen forpligtelse til at udarbejde en VVM redegørelse. OBS: For e metan kræves alene en udtalelse fra miljømyndigheden om, at man har tilstrækkelige oplysninger til at starte 1. høring ifølge miljøvurderingsloven.
(2) Betinget kontrakt med Energinet eller Evida.
xviii) For at endelig kontrakt kan ingåes kræver det at vindende tilbudsgivere har indsendt følgende til energistyrelsen inden der injiceres gas til nettet første gang:
(1) En vedtaget lokalplan og/eller en dispensation fra en lokalplansvedtagelse, jf. planloven.
(2) En godkendt VVM-redegørelse eller en afgørelse om, at der ikke er nogen pligt til at udarbejde en VVM redegørelse, jf. miljøvurderingsloven, miljøtilladelse, jf. miljøbeskyttelsesloven.
(3) En byggetilladelse, jf. byggeloven og bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18).
(4) Indgået kontrakt om tilslutning med Energinet eller Evida på tidspunktet for underskrivelse af støttekontrakt.
xix) Der introduceres en fastholdelsesbod på 30DKK/GJ der skal betales hvis følgende situationer indtræffer:
(1) Anlægget skriftligt meddeler Energistyrelsen, at det uanset grund ikke vil eller ikke kan injicere gas produceret af anlægget.
(2) Hvis der opstår omstændigheder, der gør, at anlægget ikke vil eller kan injicere gas.
(3) Hvis anlægget ikke har injiceret mængden af gas, som fremgår af kontrakten inden for 6 år fra indgåelsen af kontrakten.
xx) Anfordringsgaranti skal stilles af finansiel institution. Denne bortfalder når:
(1) Når 80% af den årlige mængde gas er injiceret i 12 fortløbende måneder.
(2) Ved betaling af fastholdelsesbod for den gas der ikke er bliver injiceret i gassystemet op til de 80% af mængden omfattet af kontrakten.
xxi) Et tilbud skal indeholde:
(1) Skabelon til tilbudsbrev og erklæringer.
(2) Beskrivelse af anlæg.
(3) Udtalelse om VVM eller afgrænsningsnotat. OBS: Udtalelse fra miljømyndigheden for e metan
(4) Betinget kontrakt med Energinet eller Evida
(5) Hensigtserklæring fra en finansiel institution om at stille anfordringsgaranti.

SPØRGSMÅL TIL UDBUD:
Skal e-metan være katalytisk?
Man kan også lave processen I en biogasreaktor, det behøver ikke nødvendigvis at være katalytisk.
Kan man hente brint fra andre steder end elektrolyse?
Brint til e-metan fremgår ikke som værende muligt at bruge andet end elektricitet som input til grøn brint. Brint fra pyrolyse støttes ikke I dette udbud. EU-lovgivning er til grund for dette
Behøver brintproducent og e-matanproducent at være samme juridiske enhed?
Det er ikke afklaret, men det lyder til at der skal være en konsortieagtig enhed bag. Der vendes tilbage med tydeligere svar på dette.
Præcisering af hvad der skal til for at man kan komme I betragtning.
Nyt opgraderingsanlæg og ny reaktor, det er kravene for at komme I betragtning.
(Hvis man har fået tilsagn, og mister eksempelvis finansiering og ikke kan realisere projektet skal man stadigvæk afholde sin fastholdelsesbod, der bortfalder når man har injiceret 80% af den ansøgte mængde.
Dvs. At man risikerer at hænge på sin ansøgte mængde, også selv hvis projektet ikke realiseres. Derved risikere man en konkurs, såfremt det utænkelige skulle ske, at man ikke kan realisere sin produktion.
Kan man komme ud af sit tilsagn inden formelle ophør (20år)
Ja man kan godt frasige sig sin støtte, men først efter man har opfyldt sin forpligtelse om 80% ag tilbudt mængde injiceret på nettet.
Der er bespænd for eksisterende anlæg, hvorfor?
Grunden til at det skal være nyt anlæg er, at grundlaget er EU statsstøtteforordninger der ikke støtter udbygning af eksisterende anlæg. Hvis anlægget allerede eksisterer, er der ikke en tilskyndelseseffekt.
Hvordan tænker man I forhold til barmarksprojekter og anvendelse af eksisterende anlægskomponenter. Hvordan løses den skævvridning, I det eksisterende anlæg vil have en fordel og derved bedre pris der kan bydes ind med.
Et af de afgørende elementer er at man vil have mest mulig gas. Man forventer at den fordel eksisterende anlæg måske har I starten af udbuddene løjer af, og giver plads til barmarksprojekter.
Man skal acceptere en ny mængde inden for 10 dage fra ENS, der foreslås 3 måneder I stedet.
Kommentaren er noteret. Det er for at få runderne afsluttet således at man kan komme videre med de kontraktuelle forhold.
Kan man konvertere en ansøgning på e-metan til biometan såfremt business casen ikke holder.
Nej den kan ikke bare skiftes over.
Hvor lang er udbudsprocessen?
Når udbuddet offentliggøres, har man 2 måneder til at indgive sit tilbud. Derfra kan processen forløbe hurtigere eller langsommere afhængig af hvordan tilbuddene ser ud og om der er meget marginalt tilbudsarbejde der skal klares. Et par måneder fra tilbudsfristen til kontraktindgåelse. Det bliver mere konkret når vi nærmer os. Det er en relativ kort proces.
Kan støtten kombineres med andre puljer?
Nej man må ikke få dobbelt statsstøtte.
Energikilden til opgraderingsanalyse. Der bør indføres at man kan bruge varme fra tredjeparts anlæg (PtX eller pyrolyseanlæg)
Det er taget ad notam og vil blive inkluderet.
Ligestilling mellem barmarks og eksisterende anlæg vil skabe en spike I produktionen af ustøttet biometan. Hvordan er det tænkt ind?
Der er intet ønske om at hindre produktionen af ustøttet gas.
Bod på 30 kroner?? Bodens størrelse kunne være relativ til tilbuddenes størrelse.
Helt generel er boden til for at alle støttemidler kommer ud at arbejde. Forhåbningen er at ingen kommer til at betale bod, da den gerne må være så høj at man ikke byder ind med mere end man kan love.
Der bør være ubetinget aftag fra EVIDA, ellers så kan man risikere at man som anlæg ikke kan levere de 80% på grund af EVIDA-flaskehals.
Det noteres og tages til efterretning, om der skal være en kattelem såfremt det er udefra kommende elementer der gør at et anlæg ikke kan komme af med sin produktion.

METANREGULERING
a) 2024/2025 ny måling af udslip.
b) Der træder ny regulering I kraft ved årsskiftet.
c) En årlig ekstern gennemgang for metantab.
d) Der skal opsættes en egenkontrolprocedure (Vi kan lige så godt få det ind I kvalitetsmanualen)
e) Ekstern tredje part skal gennemgå anlægget, kan vi udføre den slags?
f) Afgrænsning for biogasanlæg går fra biomasse ind til biomasse ud.
g) Der skal foreligge en indberetning.
h) Der er en bagatelgrænse der lidt forsvares med at hvis man kan rette fejlen direkte ved eksempelvis en svensknøgle eller lignende, og der altså ikke er behov for yderligere tiltag andet en "at stramme skruen", så er det en bagatel.
i) Der skal udarbejdes en situationsplan, således at man kan anvise kritiske punkter, og logge eventuelle fejl der findes.
j) Den eksterne part skal have både måleteknikske og biogastekniske kompetencer.
i) Det kan vi hyre os til, hvis der er en forretning at hente der, og vi er interesserede I det.
ii) Der vil blive afholdt et seminar I løbet af efteråret for tredjeparter der har interesse.
k) Det skal indarbejdes I den ugentlige/månedlige rundering.
l) Der forventes indført en form for "smiley" ordning hvor man kan nøjes med at have ekstern besøg hvert andet år, frem for hvert år.
m) Lækagesøgning skal være gennemført inden 1 juli 2023.
n) Kunne være fint at have klaret når vi nu alligevel skal have opgraderingsanlægget op og køre på maks.
o) Vejledninger for anlægsgennemgang, systemafgrænsninger og egenkontrol. Disse vil blive offentliggjort når de foreligger.
p) Hvad skal sådan en lækagetest koste?
q) Det forventes at der vil blive udviklet en ”smiley-ordning” der gør, at hvis man viser at man har styr på tingene år for pr, behøver man kun at tjekkes af tredjepart eksempelvis hvert andet år.

energistyrelsens praesentation

Energistyrelsens præsenttation på biogas og e-metan udbud - se den her...

Gas til transport

nofoss

Samler viden og nyheder om
grøn gas til transport

Se mere her...

Annoncér

annoncer 215x100

Ram din målgruppe i
bioenergiMAGASINET

Hent medieinfo 2021 her

 

Brancheforeningen

biogasbranchen linko

Biogas Danmark arbejder for at sikre omstillingen til et fossilt uafhængigt samfund.