luft

generalforsamling17

Biogasproducenter lever op til politikernes krav…læs uddrag af formandens beretning på generalforsamlingen i Foreningen for Danske Biogasanlæg…

Flot udbygning og produktionsudvidelse…
Vi er inde i en massiv og flot udbygning og udvikling lige nu, som siden Energiforliget i 2012 har resulteret i produktionsfremgang ikke set lignende i biogasbranchens historie.
Reelt set er der tale om en fordobling af biogasproduktionen siden EU godkendelsen i 2014.
Tankevækkende at det vi har været 25-30 år om at opnå er sket på under tre år.

- Så vi leverer det, som et meget stort flertal i Folketinget bestilte for 5 år siden, sagde en tilfreds formand.

Vi må ikke hvile på laurbærrene
Men lige nu skal vi på hvert vores anlæg huske at bruge de aktuelle gode vilkår til at ruste os til fremtiden. Få foretaget de investeringer som gør, at vi også står stærkt i fremtiden.
Få optimeret driften, så omkostningerne kommer ned og få gearet os til det råvareindtag, som er relevant fremover. Og vi skal få ryddet noget af vores gæld af vejen.

Den politiske dagsorden er ændret
Far at politikerne ved indgåelsen af Energiforliget var enige om en ”grøn” dasorden er fokus nu på omkostningerne ved en sådan omstilling.
Biogasbranchen skal tale med én stemme i forhold til politikerne og det øvrige samfund!
Prisen for både vindmøllestrøm og solcellestrøm bliver lavere og lavere.
Her kan biogassen naturligvis ikke følge med, men biogassen kan noget helt andet.

Biogas kan løse samfundets store udfordringer på en hel række områder:
- Levere energi, når solen ikke skinner og vinden ikke blæser
- Skabe forsyningssikkerhed og skabe lagerbar og fleksibel VE
- Supplere med VE på områder, hvor el ikke rækker. For eksempel i den tunge transport og tung proces i industrien
- Tage hånd om og sikre genanvendelse af samfundets restprodukter og omdanne dem til energi og effektiv og miljøvenlig gødning. Og dermed sikre fødevareforsyningen på sigt
- Trække energi ud af biomassen og samtidig levere noget kulstof tilbage til jorden, og dermed bibeholde og forbedre jordens dyrkningsegenskaber
- Træde til med løsninger i forhold til EU's krav om at reducere udslippet af drivhusgasser fra det ikke-kvotebelagte område ved at opsamle metan fra husdyrgødningen, og bruge den til at erstatte fossile brændstoffer i bilerne
- Tilbyde løsninger i forhold til landbrugets fosforudfordring ved at omfordele og efter behov separere en del af den afgassede biomasse.

- Vi kan slå flere fluer med ét smæk…sagde formanden med et smil.

Formanden manede til at stå sammen. Kun ved at stå sammen som branche kan vi varetage vores fælles interesser.

Og vi skal huske, at det er en styrke, at vi har så mange forskellige aktører, som er interesseret i biogas, og som ser biogas som en del af deres fremtidige forretningsgrundlag.

Landbrugets nye produktionsvilkår kan få følger for biogasproduktionen
Kort før jul 2015 vedtog blå blok i Folketinget en Fødevare- og Landbrugspakke, som ændrer på miljøreguleringen i landbruget og skaber rammer for en fortsat effektiv og lønsom landbrugsproduktion. Det er jo grundlaget for biogassen.

Her har Foreningen for Danske Biogasanlæg været i tæt dialog med ministerier og politikere for at sikre, at husdyrgødning, der går gennem et biogasanlæg som minimum ligestilles med øvrig husdyrgødning. Både når det drejer sig om at udbringe 170 kg kvælstof fra alle husdyrarter, og i forhold til den nye fosforregulering.
Resultatet i form af lovforslaget, der er på vej gennem Folketinget, og de foreløbige ridser til udmøntning i bekendtgørelserne, kan vi langt hen ad vejen være tilfredse med.

De nye fosforkrav giver udfordringer for landmænd.
Men vi kan som biogasanlæg hjælpe med at afbøde dem.
Både for de slagtesvineproducenter, som får svært ved at nå op på 170 kg N pr. ha, og for de undtagelsesbrug i kvægsektoren, som rammer fosforloftet, før de rammer 230 kg N.

Mange indsatsområder
Hvis bare vi kunne få svinegyllen ud af stalden inden den er en uge gammel, kunne vi reducere metantabet med 70 pct. til gavn for både landbrugets klimaudfordring og økonomien i biogasanlæggene.
Et indsatsområde i samarbejde med landbruget men også hos producenten af staldinventar og udstyr.
Kildesorteret organisk dagrenovation er et andet område, hvor foreningen gennem mange år har kæmpet for en løsning, således biogasfællesanlæg kan modtage kildesorteret organisk dagrenovation, hvis den afgassede biomasse skal udbringes på arealer til kvægfoder.
I oktober 2016 lykkedes det gennem en tæt dialog, og via et konkret projekt med kildesortering forbehandling og afgasning, at få Mejeriudvalget til at nå frem til, at forbehandlet KOD er ukritisk at bruge i biogasanlæg.
Det er en fordel for både samfundet og biogasanlæggene at vi nu kan få denne ressource anvendt til biogasproduktion!

Også omkring tilslutning til gasnettet er der sket en opblødning. Der er nu politisk opbakning til en ny administrativ praksis for tilslutning til gasnettet, hvor det ikke længere er den enkelte biogasproducent, som hænger på omkostningen til at omstille og fremtidssikre gasnettet.

I foråret 2016 besluttede regeringen, at Danmark skal fremme anvendelsen af avancerede biobrændstoffer i transportsektoren. EU kræver en halv procent, men regeringen besluttede at øge det til 0,9 pct.
Målet på 0,9 pct. er for avancerede biobrændstoffer generelt, og gælder dermed også for biogas. Hermed er der skabt en åbning for, at vi biogasanlæg kan være en del af løsningen i forhold til EU’s kommende krav om reduktion af drivhusgasudslippet fra de ikke kvotebelagte områder: landbrug, transport og husholdninger.

Biogas er blevet hængt ud i pressen
Især påståede voldsomme metantab fra biogasanlæg har været i mediernes søgelys.
Tankevækkende da det jo er i alles interesse at mindske metantabet.
Ikke bare fordi det mindsker biogassens effekt som klimavirkemiddel, men fordi mistet metan er et økonomisk tab.
En tæt dialog med Energistyrelsen og ministeren på området har dog betydet at vi har kunnet holde fast i, at vi tager udfordringen alvorligt.
Og nå så mere end 90 pct. af medlemmerne i foreningen har bakket op om det frivillige måleprogram, vi har sat i søen, er det en tilfreds formand i ser.
Nu har vi et fælles ansvar for at vise, at vi via egenkontrolprogrammerne kan minimere tabene og leve op til den målsætning, vi har opstillet om, at tabet fra biogasanlæg og opgraderingsanlæg skal under 1 pct. i 2020.

Vi skal udveksle erfaringer og sikre kompetenceopbygning
Vi har også haft fokus på den interne erfaringsudveksling og kompetenceopbygning i branchen. Dels gennem driftsledermøder og formandsmøder.
Dels via kurser i regi af Dansk Fagcenter for Biogas.
Det er vigtigt, at vi alle bakker op om Fagcentret, og får skabt en bæredygtig platform til erfaringsudveksling og kompetenceopbygning. Både blandt driftsfolk og blandt ejerrepræsentanter.
Vi skal kæmpe for at bevare de gode rammevilkår, vi har fået og som har været nødvendige for, at vi har kunnet levere det kæmpe produktionsryk, biogasbranchen har skabt.
Vi skal også holde fokus på de politiske, faglige og driftsmæssige udfordringer.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Seneste nyt

Gas til transport

nofoss

Samler viden og nyheder om
grøn gas til transport

Se mere her...

Annoncér

annoncer 215x100

Ram din målgruppe i
bioenergiMAGASINET

Hent medieinfo 2020 her

 

Biogas Danmark

biogasbranchen linko

Biogas Danmark arbejder for at sikre omstillingen til et fossilt uafhængigt samfund.