luft

aksel buchholt2016 vil gå over i historien som det år, hvor biogassen i Danmark for alvor leverede det politikerne bestilte med energiforliget i 2012

En massiv udbygning med både etablering af nye og udvidelse af eksisterende biogasanlæg til gavn for omstillingen i energisektoren og løsning af en lang række andre udfordringer inden for miljø, klima, vækst og beskæftigelse.

2016 vil også blive husket for, at intentionerne bag energiforliget er kommet under pres. Det lidt ironiske er, at den primære årsag hertil er de faldende fossile energipriser.
Men under alle omstændigheder lægger det pres på os som branche.
Der bliver behov for, at vi i endnu højere grad end hidtil får sat dagsordenen, og får udbredt budskabet om og dokumenteret, at biogas bidrager til løsning af rigtig mange af de udfordringer vi står overfor som samfund.
Biogas leverer varen
Det gælder f.eks. i forhold til at levere løsninger på de kommende EU krav om at reducere udslippet af drivhusgasser uden for den kvotebelagte sektor. Her er biogas et fantastisk redskab, da afgasning af husdyrgødningen mindsker udslippet af metan og lattergas fra landbruget, og den producerede biogas kan bruges som et af de mest oplagte alternative brændstoffer i transportsektoren.

Hvis husdyrgødningen tilmed suppleres med halm har Syddansk Universitet vist, at samfundet kan få gavn af halmens energipotentiale i form af biogas uden det går ud over jordens humusindhold. Aarhus Universitet har samtidig dokumenteret, at afgasning af kvæggylle reducerer metanudledningen med 41 pct. svarende til knap 8 kg CO2-ækvivalenter pr. ton.
Afgasning af svinegylle reducerer metanudslippet med 25 procent svarende til over 15 kg CO2-ækvivalenter pr. ton, men hvis staldene indrettes, så det er muligt at få svinegyllen i biogasanlægget inden den er en uge gammel, vil metantabet kunne reduceres med 70 procent.

Det er bare to eksempler på, at ny viden underbygger biogasanlæggenes bidrag til løsning af samfundsudfordringerne.
Biogasanlæg vil også bidrage med løsninger i forhold til at sikre en optimal udnyttelse af fosfor. Både ved at kunne tilbyde omfordeling og eventuelt separation af den afgassede biomasse i forbindelse med den nye miljøregulering i landbruget, og ved at sikre en optimal recirkulering af næringsstoffer fra industrien, servicesektoren og husholdningerne og dermed den langsigtede forsyningssikkerhed med dette vigtige plantenæringsstof, der er forudsætningen for alt liv.

Biogas er helt central i forhold til at sikre en glidende grøn omstilling af gassystemet til gavn for de virksomheder, som er afhængig af at kunne få gas i fremtiden og i forhold til at sikre stabiliteten af det samlede energisystem, hvor el kommer til at være rygraden, men ikke kan stå alene.

Det allervigtigste i de kommende år er, at vi får stabile rammer, så den nødvendige udvikling kan komme gradvist og løbende og uden ødelæggende stop and go. Det gælder selvfølgelig i forhold til de økonomiske rammebetingelser. Men det gælder også i forhold til andre reguleringer, som kan fremme eller hæmme udviklingen. For eksempel haster det med, at Miljøstyrelsen melder nogle krav ud for fysiske urenheder i kildesorteret organisk dagrenovation, så alle led i hele kæden kan være trygge.
Et skelsættende år
I 2016 er opnået en række vigtige resultater. Det gælder f.eks ligestilling af adgangen til gasnettet, at mejeribruget åbner op for recirkulering af næringsstoffer via kildesorteret organisk dagrenovation og at biogasanlæggenes positive klimaeffekt er dokumenteret. Men der er også både politiske og faglige udfordringer i årene fremover. Det gælder i mange forskellige sammenhænge lige fra faglige udfordringer som at få staldsystemer optimeret til anvendelse af husdyrgødningen til biogas, og at få knækket udfordringen med omkostningseffektivt at kunne nyttiggøre halm i biogasanlæg. Det gælder også i forhold til at sikre den samfundsmæssige og politiske opbakning til og forståelse for biogassens samtidige løsning på mange udfordringer, herunder sikring af et sammen hængende og stabilt energisystem.

Der er nok at tage fat på, og vi skal kunne tage hårdere fat og trække mere end hidtil. Derfor håber jeg også, at vi med opbakning fra de kommende generalforsamlinger i Foreningen for Danske Biogasanlæg og Brancheforeningen for Biogas kan få dannet en ny og stærkere forening for alle med interesse i biogas til gavn for hele samfundet.

Kommentar-arkiv

 • Sammenhold gør stærkere

 • Gang i udviklingen – men hvor længe?

 • NGF Nature Energy satser på biogas

 • 2015 – et godt år for dansk biogas

 • Halm til biogas… en oplagt mulighed!

 • Spar på biomassen og udnyt den intelligent

 • Nu leverer biogassen det politikerne har efterlyst

 • Biomasse er vigtigt for den grønne omstilling – men ikke for enhver pris

 • Spændende tid for vedvarende energi

 • Piledyrkning...

 • Sammen om den gode sag

 • Biogas giver sammenhængen og stabiliteten

 • Ser frem til at realisere potentialet i biogas

 • Ny, men kendt formand skal samle interesserne

 • Spændende tider forude

 • Gode takter i regeringens klimaplan

 • Godt på vej og nye muligheder – men også udfordringer

 • Et valgår på godt og ondt….!

 • Efter energiforliget er vi klar til de næste udfordringer

 • Biogas på dagsordenen i klimaforhandlingerne

 • Den politiske føljeton fortsætter

 • Positive toner om biogas afbrudt af alvorlig showstopper

 • Mange bolde i luften på den politiske arena

 • Urimelig modstand mod biogas – men også nye stærke potentialer

 • Biogassen er trådt ind i en ny sikkerhedspolitisk virkelighed

Annoncér

annoncer 215x100

Ram din målgruppe i
bioenergiMAGASINET

Hent medieinfo 2024 her

 

Brancheforeningen

biogasbranchen linko

Biogas Danmark arbejder for at sikre omstillingen til et fossilt uafhængigt samfund.

Vi bruger cookies for at gi' dig den bedste oplevelse

Information cookies

Cookies are short reports that are sent and stored on the hard drive of the user's computer through your browser when it connects to a web. Cookies can be used to collect and store user data while connected to provide you the requested services and sometimes tend not to keep. Cookies can be themselves or others.

There are several types of cookies:

 • Technical cookies that facilitate user navigation and use of the various options or services offered by the web as identify the session, allow access to certain areas, facilitate orders, purchases, filling out forms, registration, security, facilitating functionalities (videos, social networks, etc..).
 • Customization cookies that allow users to access services according to their preferences (language, browser, configuration, etc..).
 • Analytical cookies which allow anonymous analysis of the behavior of web users and allow to measure user activity and develop navigation profiles in order to improve the websites.

So when you access our website, in compliance with Article 22 of Law 34/2002 of the Information Society Services, in the analytical cookies treatment, we have requested your consent to their use. All of this is to improve our services. We use Google Analytics to collect anonymous statistical information such as the number of visitors to our site. Cookies added by Google Analytics are governed by the privacy policies of Google Analytics. If you want you can disable cookies from Google Analytics.

However, please note that you can enable or disable cookies by following the instructions of your browser.