luft

henrik hoeeghDet lykkedes regeringen kort før sommerferien, at indgå det bredest mulige forlig med deltagelse af alle folketingets partier. Det sikrer stabilitet om de besluttede rammevilkår og ikke mindst om målet om, at ca. 55 procent af energien skal komme fra vedvarende energikilder.

Selve Energiaftalen er for perioden 2020 til 2024, mens en stor del af tiltagene i aftalen rækker til 2023 og i perioden efter. De besluttede tiltag bringer ikke Danmark i mål med VE målet på 55 procent eller med de klimaforpligtigelser Danmark har i perioden frem til 2030.

Derfor skal der senest i 2024 indgås ny aftale om de tiltag, der skal sikre, at målene nås i 2030. Der er afsat ca. 500 mio. kr. om året fra 2025 og fremefter til sådanne nye tiltag.
Set i det lys har Foreningen Biogasbranchen taget godt imod det nye energiforlig, selv om det indebærer et stop i 2020 for nye anlæg samt udvidelser af de eksisterende anlæg under den nuværende støtteordning, og der alene er afsat en pulje til nye biogasanlæg i årene 2021 til 2023.

For de eksisterende biogasanlæg giver det en god sikkerhed, at det brede energiforlig garanterer en fortsættelse af den nuværende tilskudsordning frem til anlæggene har været i drift i 20 år - og for alle anlæg mindst til 2034. Hvordan og hvornår det bliver udmøntet for anlæg, der er helt ombygget og dermed har øget gasproduktion, vil først blive afklaret i forbindelse med den lovgivningsmæssige udmøntning af energiaftalen.

Regeringen har gennem forhandlingerne fastholdt, at man ikke vil rive tæppet væk under dem, der har investeret i at udvikle nye projekter i tiltro til, at den eksisterende støttemodel ville fortsætte. Det koster rigtig mange penge at udvikle et biogasprojekt frem til både biomasseaftaler, finansiering og myndighedsgodkendelser er endeligt på plads og en række projekter venter blot på, at myndighederne giver tilladelserne.

Det er Foreningens vurdering – ud fra en gennemgang af de projekter, der er under udvikling, - at der ved et krav om, at byggeriet af nye biogasanlæg skal være igangsat senest med udgangen af 2020 for at komme med under den nuværende tilskudsordning, at den samlede biogasproduktion i Danmark forsat ligger i underkanten af de 22 PJ, som regeringen har budgetteret med i energiaftalen og basisfremskrivningen.

Om udmøntningen af Energiaftalen betyder et stop for nybyggeri med udgangen af 2020 eller et andet kriterie vides aktuelt ikke, men med en hurtigere udfasning vil de forventede 22 PJ ikke kunne nås, og det vil så øge udfordringerne til den kommende klimaplan.

For Foreningen Biogasbranchen lægger der derfor et fortsat stort arbejde med sikre, at udmøntningen af Energiaftalen også i praksis sikrer en realisering af intentioner og mål med aftalen.

Det er vigtigt fordi det også vil lægge grunden for biogassens bidrag til at løfte den danske klimaforpligtelse. Her kan biogassen med lavthængende frugter levere halvdelen af den danske drivhusgasmanko frem til 2030.

Foreningen Biogasbranchen vil derfor arbejde intenst på at få dette store og billige bidrag til at blive en del af klimaplanen.

Kommentar-arkiv

Annoncér

annoncer 215x100

Ram din målgruppe i
bioenergiMAGASINET

Hent medieinfo 2023 her

 

Brancheforeningen

biogasbranchen linko

Biogas Danmark arbejder for at sikre omstillingen til et fossilt uafhængigt samfund.