luft

henrik hoegh 2020 11

Så er den politiske højsæson i fuld gang, og siden den sidste udgave af Bioenergi Magasinet har der været stærkt mediefokus på metantab, den indgåede landbrugsaftale og anvendelsen af biogas til den tunge transport.

Siden offentliggørelsen af Energistyrelsens rapport om metantab har der været et betydeligt fokus på emnet fra medierne, og samtidig har der været drøftelser med Energistyrelsen om den kommende regulering vedrørende metantab på biogasanlæggene.

Internt i Biogas Danmark drøftede vi metantab ved generalforsamlingen den 13. september, og konklusionen var klar: Det er nødvendigt at levere den nødvendige indsats for at nedbringe metantabet til 1 procent hurtigst muligt. Et første vigtigt skridt i den proces var driftsledermødet den 13.-14. oktober, der dannede ramme om en indgående erfaringsudveksling mellem driftslederne om, hvordan man i praksis håndterer opgaven med at minimere metantabet på biogasanlæggene. Det er et område, Biogas Danmark kommer til at følge tæt, da det er ekstremt vigtigt for både klimaet og branchens omdømme. Og der er ingen tvivl om, at det vil have stor bevågenhed fra både medier og politikere i de kommende år.

Den længe ventede landbrugsaftale kom i hus den 4. oktober. Aftalen er bredt forankret i Folketinget og har et ambitiøst mål om at reducere drivhusgasudledningen i landbruget med 8 millioner tons i 2030. Aftalen indeholder dog kun konkrete reduktioner på 2 millioner tons. Mon ikke biogassen kommer med i den konkrete implementering af aftalen, da biogas er et af de billigste og mest effektive virkemidler, der kan rykke Danmark nærmere målene.

En fremrykning af de allerede vedtagne biogasudbud vil sikre en reduktion i kvælstofudledningen med mere end 1.400 tons i 2027, hvor den indgåede aftale har som mål at reducere udledningen med 10.800 tons. Samtidig kan fremrykningen af puljerne medvirke til, at Danmark når det udfordrende delmål på en 55 procents CO2-reduktion allerede i 2025. Derfor bør biogas – og som minimum en fremrykning af puljerne – komme med i den konkrete indsats for at nå målene. Klimaaftalen om energi og industri genåbnes i 2022, så her er der en konkret anledning til, at partierne kan beslutte at fremrykke puljerne.

Samtidig kan en øget andel af biogas i den tunge transport bidrage til at løse de danske udfordringer med at nå delmålet i 2025. Som det fremgår af en artikel her i bladet, har Klimarådet ganske vist konkluderet i sin nye transportanalyse, at biogas ikke skal ind i den tunge transport. Rådet siger i sin analyse, at eftersom der kun bliver produceret den mængde biogas, der gives støtte til, så vil anvendelse af biogas i transportsektoren tage biogas fra andre sektorer.

Rådet har imidlertid ikke taget højde for, at Folketinget har vedtaget en ny lov om biobrændstoffer, som siger, at biobrændstoffer, der modtager støtte, ikke kan anvendes til at opfylde det CO2-fortrængningskrav, der træder i kraft fra begyndelsen af 2022. Dermed kommer der et skarpt skel mellem det marked, der bruger støttet biogas – eksempelvis industrien – og transportmarkedet, der skal bruge ikke-støttet biogas. Derfor vil biogas til transport blive en ekstra biogasproduktion ud over den der får støtte.

Samtidig mener Klimarådet, at der ikke er bioressourcer nok til både industri, energi- og transportsektor – på trods af at en omfattende undersøgelse fra Syddansk Universitet viser, at der er et biogaspotentiale på 94 petajoule, mens det forventede gasbehov uden for transportsektoren er på cirka 50 petajoule i 2030. Biogas Danmark har klart og tydeligt imødegået Klimarådet i en række medier, og der er ingen tvivl om, at denne debat kommer til at fortsætte i den kommende tid.

Udover den fortsatte indsats på de ovennævnte områder vil der i den kommende tid være fokus på regeringens strategi for power-to-x og CO2-lagring, hvor den billige, rene og let tilgængelige CO2 fra biogas kan spille en central rolle. Det er et emne, der rummer store forretningsmæssige og klimamæssige potentialer for biogassen, og derfor sætter vi da også kraftigt fokus herpå ved Biogas Danmark Konferencen den 8. december. Se det fulde program på biogas.dk.

Udover de umiddelbare forretningsmuligheder og klimagevinster ved at anvende CO2 fra biogasanlæggene rummer anvendelsen også muligheden for at styrke biogassens position som en central og uundværlig del af den grønne omstilling. Dermed peger emnet frem mod en branche, der kan tilbyde samfundet endnu stærkere løsninger til gavn for både klimaet, miljøet og udviklingen af en ressourcebevidst økonomi.

Kommentar-arkiv

 • Sammenhold gør stærkere

 • Gang i udviklingen – men hvor længe?

 • NGF Nature Energy satser på biogas

 • 2015 – et godt år for dansk biogas

 • Halm til biogas… en oplagt mulighed!

 • Spar på biomassen og udnyt den intelligent

 • Nu leverer biogassen det politikerne har efterlyst

 • Biomasse er vigtigt for den grønne omstilling – men ikke for enhver pris

 • Spændende tid for vedvarende energi

 • Piledyrkning...

 • Sammen om den gode sag

 • Biogas giver sammenhængen og stabiliteten

 • Ser frem til at realisere potentialet i biogas

 • Ny, men kendt formand skal samle interesserne

 • Spændende tider forude

 • Gode takter i regeringens klimaplan

 • Godt på vej og nye muligheder – men også udfordringer

 • Et valgår på godt og ondt….!

 • Efter energiforliget er vi klar til de næste udfordringer

 • Biogas på dagsordenen i klimaforhandlingerne

 • Den politiske føljeton fortsætter

 • Positive toner om biogas afbrudt af alvorlig showstopper

 • Mange bolde i luften på den politiske arena

 • Urimelig modstand mod biogas – men også nye stærke potentialer

 • Biogassen er trådt ind i en ny sikkerhedspolitisk virkelighed

Annoncér

annoncer 215x100

Ram din målgruppe i
bioenergiMAGASINET

Hent medieinfo 2024 her

 

Brancheforeningen

biogasbranchen linko

Biogas Danmark arbejder for at sikre omstillingen til et fossilt uafhængigt samfund.