luft

henrik hoeghKlimaforhandlingerne har stor betydning for biogassektorens fremtid.
Siden sidste udgave af Bioenergi Magasinet har fokus været på transportområdet – og vi venter på, at landbrugsområdet følger efter.
Sidst i september fremlagde regeringen et forsigtigt/taktisk udspil på transportområdet. Forslaget omfattede et CO2-fortrængningskrav på 6 procent i 2030 samt tiltag, der skal sikre en halv million elbiler i Danmark. Det er positivt med forslaget om et CO2-fortrængningskrav, som Biogas Danmark og en række andre brancheorganisationer har arbejdet for.
Niveauet på 6 procent er til gengæld alt for uambitiøst.
Det er reelt blot en opfyldelse af krav, som EU allerede stiller – og vil formentlig kun give et meget begrænset markedstræk for biogas i transportsektoren.
Biogas Danmark arbejder for et CO2-fortrængningskrav på mindst 30 procent i 2030.
Det betyder, at brændstofhandlerne skal sikre, at den energi, der leveres til transportsektoren, udleder 30 procent mindre CO2 i 2030.
Samtidig har vi foreslået at fjerne den merudgift til brændstofafgift og CO2-afgift, en vognmand skal betale ved skift fra diesel til biogas. Altså at vognmanden fortsat betaler samme afgifter til statskassen, som hvis han fortsatte med at bruge fossil diesel.
Dette kan gennemføres med en simpel regulering af brændstofafgiften samt en fritagelse for CO2-afgift for biogas leveret via gasnettet.
Disse forslag kan bane vej for, at biogas kan levere CO2-reduktioner i tung transport på 1 million tons i 2030.
Det svarer til cirka 25 procent af udledningerne i den tunge transport.
Du kan læse mere om Biogas Danmarks udspil her i bladet.

Vi kæmper især med at dræbe myterne om at der ikke er biogaspotentiale nok til at anvende biogas i den tunge transport, samt at biogassen er alt for dyr.
Syddansk Universitet har som beskrevet i maj nummeret dokumenteret, at potentialet faktisk er til stede.
Som noget glædeligt nyt dokumenterer et nyt projekt finansieret af EUDP, at produktionspriserne for biogas er faldet betydeligt de seneste år – ikke mindst som følge af stordriftsfordele.
Rapporten, der udkommer i november, vil blive præsenteret på vores konference i december.
Næste skridt i klimaforhandlingerne er landbrugsområdet, men på dette område har regeringen i skrivende stund (sidst i oktober) endnu ikke fremlagt et udspil.
I debatten om landbruget har der været mest fokus på udtagning af landbrugsjord, men Biogas Danmark og andre, herunder Landbrug & Fødevarer, arbejder på at bringe biogassen i spil.
Oven i de cirka 8 petajoule biogas, der blev aftalt før sommerferien i klimahandlingsplanen for energi og industri, er der behov for afgasning af yderligere husdyrgødning og restprodukter fra landbrug, så der leveres de 20 petajoule ny biogas frem mod 2030, som klimapartnerskabet for fødevare- og landbrugssektoren har efterlyst.
På den baggrund foreslår Biogas Danmark, at der i klimahandlingsplanen for landbrug er fokus på:

1. Yderligere udbudspuljer til ny biogasproduktion, som sikrer de resterende 12 petajoule biogas, herunder målrettede puljer til at fremme biogasproduktion, der skal sikre næringsstofforsyning til den stigende økologiske fødevareproduktion.
2. Krav til nye staldsystemer så de er forberedt til hurtig udslusning af gylle og fast møg eller gyllekøling.
3. Målrettet tilskudsordning til emissionsbegrænsende foranstaltninger i eksisterende staldsystemer, som sikrer reduktion i udslippet af ammoniak og drivhusgasser, og som kan øge biogasproduktionen.

Tidsplanen for landbrugsforhandlingerne afhænger af, hvornår klimaforhandlingerne om transport afsluttes, men også af tidsplanerne for forhandlinger om en grøn afgiftsreform, nye corona-tiltag samt finansloven for 2021.
Som tidligere omtalt blev et nyt forslag til lovgivning, der skal sikre implementeringen af EU’s nye VE-direktiv, sendt i høring i oktober. Biogas Danmarks bestyrelse og sekretariat er i gang med at analysere detaljerne i forslaget og udarbejde høringssvar. Se opdateringer herom i Medlemsorientering.

I vores egen verden arbejder vi på et spændende program for den store årlige konference i december. Den har gennem mange år været kendt som Økonomiseminaret, men bestyrelsen har besluttet, at den fremover skal hedde Biogas Danmark Konferencen.
Navnet bliver desværre ikke det eneste nye.
På grund af corona-situationen er det besluttet, at konferencen i år gennemføres som webinar den 9. december.
Programmet vil løbende blive opdateret på biogas.dk.
Vi håber, vi får en god konference, men håber også, at vi kan vende tilbage til en fysisk konference næste år.

Kommentar-arkiv

Gas til transport

nofoss

Samler viden og nyheder om
grøn gas til transport

Se mere her...

Annoncér

annoncer 215x100

Ram din målgruppe i
bioenergiMAGASINET

Hent medieinfo 2023 her

 

Brancheforeningen

biogasbranchen linko

Biogas Danmark arbejder for at sikre omstillingen til et fossilt uafhængigt samfund.