luft

henrik hoeghEnergiforligskredsen nikkede den 8. februar til en konkret udmøntning af den med energiforliget af 29. juni 2018 besluttede nedlukning i 2020 af tilgangen til den eksisterende tilskudsordning fra 2012.

Hvor kriterierne for låget over de eksisterende biogasanlægs produktion er acceptabel, var udmøntningen helt uacceptabel i forhold til tilgangen af nye anlæg og udvidelser af eksisterende anlæg.

Herefter fulgte et par meget travle måneder for Biogasbranchen, hvor det lykkedes at overbevise ministeren og forligskredsen om, at der var tale om en udmøntning med tilbagevirkende kraft, hvor mange kom økonomisk i klemme med allerede foretagne investeringer i udstyr og nettilslutning.
Justeringerne af dispensationskriterierne fra 4. april hjælper de projekter, der har foretaget disse investeringer, men der er stadig en snes projekter, som ikke kan realiseres på trods af, de har investeret i projektudvikling.
En del af disse er udvidelser og ombygninger, der ligger i en gråzone under de nye betingelser.
Her gør sekretariatet i øjeblikket en stor indsats for at hjælpe med at få Energistyrelsens konkrete vurdering af deres situation.
Et endeligt støttetilsagn kan imidlertid ikke opnås før primo 2020, når den kommende lovændring er vedtaget og udmøntet.

Hvis alle projekterne realiseres med fuld produktion, kan biogasproduktionen nå op mod 25 PJ under den eksisterende støtteordning. Det vil være en seksdobling af produktionen, som vil svare til ca. 25 procent af det totale gasforbrug i Danmark.

Det er flot, men vi er stadig kun knap halvvejs i forhold til målet om 55 procent VE i 2030.
Derfor skal der de kommende år arbejdes politisk med en lang række emner, som får stor indflydelse på biogasbranchens fremtidsmuligheder.

Nedenstående emner er allerede sat på dagsordenen, og for de fleste er det forberedende arbejde allerede godt i gang:

 • Endelig fastlæggelse af fremtidens overkompensationsregulering
 • Udmøntning af den nye pulje for grønne gasser til gasnettet samt transport
 • Gasstrategien, der fastlægger gassens og gassystemets fremtid i Danmark
 • Implementering af det nye VE direktiv (RED II)
 • Fremtidige råvaregrundlag, fx staldsystemer, cirkulær økonomi og energiafgrødekrav efter 2021
 • Ny klimalov og implementering af klimaudspillets forslag
 • Nyt iblandingskrav for biobrændstoffer fra 1. januar 2020
 • Knække nødden med biogas til transport, herunder omlægning af afgiftssystemet
 • Dokumentation af metantab fra de resterende anlæg sammen med Energistyrelsen
 • Løsninger for biogasanlæg og landmænd i forhold til fosforudfordringer
 • Kommende BAT krav til biogasanlæg

Biogasbranchen har løbet stærkt det seneste år, men med de udfordringer vi står overfor, vil pulsen også være høj fremover.
Derfor er den store medlemstilgang, vi oplever i øjeblikket, særdeles positiv.
Både fordi det giver større gennemslagskraft som en samlet branche og ikke mindst giver større økonomiske muskler til at varetage branchens interesser, hvor der nu er kontingentgrundlag for at styrke sekretariatet yderligere, så vi kommer op på fire fuldtidsstillinger.

Jeg håber derfor, at alle medlemmer fortsat bidrager til at forøge medlemsgrundlaget.

Kommentar-arkiv

Gas til transport

nofoss

Samler viden og nyheder om
grøn gas til transport

Se mere her...

Annoncér

annoncer 215x100

Ram din målgruppe i
bioenergiMAGASINET

Hent medieinfo 2023 her

 

Brancheforeningen

biogasbranchen linko

Biogas Danmark arbejder for at sikre omstillingen til et fossilt uafhængigt samfund.