luft

henrik hoeghForeningen Biogasbranchen har netop overstået generalforsamlingen for det første hele år som ny forening efter sammenlægningen af de to foreninger: Foreningen for Danske Biogasanlæg og Brancheforeningen for Biogas.
Stiftelsen af den nye forening skete 28. marts 2017 og siden er det gået stærkt med at skabe en stærkere interessevaretagelse, udbygge kommunikationen, sikre kompetenceopbygning og skabe netværksaktiviteter til gavn for medlemmerne.

Som ny formand for Foreningen Biogasbranchen kan jeg se tilbage på et begivenhedsrigt år, hvor foreningen har fået en nettotilgang af nye medlemmer.

Foreningens arbejde har i høj grad været organiseret og koordineret ud fra de af bestyrelsen nedsatte fire arbejdsgrupper:
- Energi og klimapolitisk udvalg
- Landbrugsudvalget
- Aktivitetsudvalget
- Kommunikationsudvalget.
Herudover har der været nedsat et vedtægtsudvalg, der gennem en møderække har udarbejdet en række vedtægtsændringer.

En spændende tid
Der har i 2018 været ekstraordinær stor aktivitet på biogasområdet som følge af forhandlingerne om et nyt energiforlig, ny regulering for overkompensation samt klima- og luftudspillet.
Det er alle forhold, der er afgørende for Foreningens medlemmer i nærmeste fremtid.
Foreningen har fået bremset og reduceret en overkompensationsregulering, der ville have ramt medlemmerne meget hårdt økonomisk.
Men da der også fremover vil ske en årlig overkompensa-tionsvurdering, vil dette område blive en fast del af Foreningens interessevaretagelse, så vi sikrer medlemmerne optimale produktionsvilkår.
Som bekendt blev der midt i året 2018 indgået et energiforlig med tiltrædelse af samtlige partier i Folketinget.
Energiaftalen lukker for tilgang af nye anlæg og lægger loft over støtten for de eksisterende anlæg i 2020.
Forliget har afsat begrænsede støttemidler til ny biogasproduktion, som forventes i udbud fra 2021.
Derfor havde vi travlt i Sekretariatet gennem hele 2018, men også nu i 2019, hvor et forestående Folketingsvalg er på trapperne.

Vi har stor mødeaktivitet med blandt andet det Energi- og klimapolitiske udvalg og med ministre og med partiernes ordførere for at forklare den unikke position biogasanlæggene står i med hensyn til at løfte samfundsopgaver omkring Klima og Luftpakken, den grønne og vedvarende energiforsyning, som leverandør til den tunge transport og ikke mindst som løsning for landbrugets udfordringer med miljø og fordeling af næringsstoffer.
Nogle af forslagene i de 38 punkter i Klima og Luftpakken adresserer Foreningens ønsker og forslag.
Men de store og væsentlige forhold, der vedrører afgifterne på transportområdet, er ikke adresseret. Foreningen arbejder for at rette op på det ved at øve påvirkning og afholde møder med Skatteudvalget og Skatteministeren samt Energi-, Forsynings- og Klimaministeren.
Klima og Luftpakken er hovedfokusområde lige nu her i foråret 2019.
Biogas kan være med til at løfte ansvaret for grøn omstilling i transportsektoren, men der skal ske en afgiftsændring for at dette sker.

Medlemmerne har også travlt
Den voldsomme kapacitetsudvidelse og nybygninger af biogasanlæg, har affødt kraftig aktivitet i leverandørleddet til anlæggene.

Samfundets stigende fokus på klimaudfordringerne, den grønne omstilling og cirkulær økonomi styrker biogasbranchens berettigelse i fremtiden.

Branchens mange store udfordringer i 2018 har dokumenteret behovet for at have en stærk og slagkraftig brancheforening. Ligeledes har de resultater, som Foreningen har opnået i 2018 vist, at det nytter noget at investere i interessevaretagelse.
Branchens mange store udfordringer i 2018 har dokumenteret behovet for at have en stærk og slagkraftig brancheforening og de resultater, som Foreningen har opnået i 2018 har vist, at det nytter noget at investere i interessevaretag-else, hvorfor det er vigtigt at fortsætte arbejde med fornyet styrke her i de kommende år.

Vi skal arbejde hårdt for medlemmernes interessevaretagelse, ligesom vi fortsat skal gøre det attraktivt for endnu flere, at melde sig ind i Foreningen Biogasbranchen, så vi kan få så slagkraftig en forening som muligt og dermed øge en maksimal indflydelse på beslutningstagerne til fremtidens grønne og vedvarende energiforsyning.

Se hele formandens beretning på www.bioenergi.dk eller www.biogasbranchen.dk
I maj udgaven af bioenergiMAGASINET vil der være fyldige uddrag fra temadagen afholdt efter generalforsamlingen 18. marts.

Kommentar-arkiv

Gas til transport

nofoss

Samler viden og nyheder om
grøn gas til transport

Se mere her...

Annoncér

annoncer 215x100

Ram din målgruppe i
bioenergiMAGASINET

Hent medieinfo 2023 her

 

Brancheforeningen

biogasbranchen linko

Biogas Danmark arbejder for at sikre omstillingen til et fossilt uafhængigt samfund.