luft

aksel buchholt2016 vil gå over i historien som det år, hvor biogassen i Danmark for alvor leverede det politikerne bestilte med energiforliget i 2012

En massiv udbygning med både etablering af nye og udvidelse af eksisterende biogasanlæg til gavn for omstillingen i energisektoren og løsning af en lang række andre udfordringer inden for miljø, klima, vækst og beskæftigelse.

2016 vil også blive husket for, at intentionerne bag energiforliget er kommet under pres. Det lidt ironiske er, at den primære årsag hertil er de faldende fossile energipriser.
Men under alle omstændigheder lægger det pres på os som branche.
Der bliver behov for, at vi i endnu højere grad end hidtil får sat dagsordenen, og får udbredt budskabet om og dokumenteret, at biogas bidrager til løsning af rigtig mange af de udfordringer vi står overfor som samfund.
Biogas leverer varen
Det gælder f.eks. i forhold til at levere løsninger på de kommende EU krav om at reducere udslippet af drivhusgasser uden for den kvotebelagte sektor. Her er biogas et fantastisk redskab, da afgasning af husdyrgødningen mindsker udslippet af metan og lattergas fra landbruget, og den producerede biogas kan bruges som et af de mest oplagte alternative brændstoffer i transportsektoren.

Hvis husdyrgødningen tilmed suppleres med halm har Syddansk Universitet vist, at samfundet kan få gavn af halmens energipotentiale i form af biogas uden det går ud over jordens humusindhold. Aarhus Universitet har samtidig dokumenteret, at afgasning af kvæggylle reducerer metanudledningen med 41 pct. svarende til knap 8 kg CO2-ækvivalenter pr. ton.
Afgasning af svinegylle reducerer metanudslippet med 25 procent svarende til over 15 kg CO2-ækvivalenter pr. ton, men hvis staldene indrettes, så det er muligt at få svinegyllen i biogasanlægget inden den er en uge gammel, vil metantabet kunne reduceres med 70 procent.

Det er bare to eksempler på, at ny viden underbygger biogasanlæggenes bidrag til løsning af samfundsudfordringerne.
Biogasanlæg vil også bidrage med løsninger i forhold til at sikre en optimal udnyttelse af fosfor. Både ved at kunne tilbyde omfordeling og eventuelt separation af den afgassede biomasse i forbindelse med den nye miljøregulering i landbruget, og ved at sikre en optimal recirkulering af næringsstoffer fra industrien, servicesektoren og husholdningerne og dermed den langsigtede forsyningssikkerhed med dette vigtige plantenæringsstof, der er forudsætningen for alt liv.

Biogas er helt central i forhold til at sikre en glidende grøn omstilling af gassystemet til gavn for de virksomheder, som er afhængig af at kunne få gas i fremtiden og i forhold til at sikre stabiliteten af det samlede energisystem, hvor el kommer til at være rygraden, men ikke kan stå alene.

Det allervigtigste i de kommende år er, at vi får stabile rammer, så den nødvendige udvikling kan komme gradvist og løbende og uden ødelæggende stop and go. Det gælder selvfølgelig i forhold til de økonomiske rammebetingelser. Men det gælder også i forhold til andre reguleringer, som kan fremme eller hæmme udviklingen. For eksempel haster det med, at Miljøstyrelsen melder nogle krav ud for fysiske urenheder i kildesorteret organisk dagrenovation, så alle led i hele kæden kan være trygge.
Et skelsættende år
I 2016 er opnået en række vigtige resultater. Det gælder f.eks ligestilling af adgangen til gasnettet, at mejeribruget åbner op for recirkulering af næringsstoffer via kildesorteret organisk dagrenovation og at biogasanlæggenes positive klimaeffekt er dokumenteret. Men der er også både politiske og faglige udfordringer i årene fremover. Det gælder i mange forskellige sammenhænge lige fra faglige udfordringer som at få staldsystemer optimeret til anvendelse af husdyrgødningen til biogas, og at få knækket udfordringen med omkostningseffektivt at kunne nyttiggøre halm i biogasanlæg. Det gælder også i forhold til at sikre den samfundsmæssige og politiske opbakning til og forståelse for biogassens samtidige løsning på mange udfordringer, herunder sikring af et sammen hængende og stabilt energisystem.

Der er nok at tage fat på, og vi skal kunne tage hårdere fat og trække mere end hidtil. Derfor håber jeg også, at vi med opbakning fra de kommende generalforsamlinger i Foreningen for Danske Biogasanlæg og Brancheforeningen for Biogas kan få dannet en ny og stærkere forening for alle med interesse i biogas til gavn for hele samfundet.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Gas til transport

nofoss

Samler viden og nyheder om
grøn gas til transport

Se mere her...

Annoncér

annoncer 215x100

Ram din målgruppe i
bioenergiMAGASINET

Hent medieinfo 2021 her

 

Brancheforeningen

biogasbranchen linko

Biogas Danmark arbejder for at sikre omstillingen til et fossilt uafhængigt samfund.